تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42

 

نوع مطلب :حقوق آیین دادرسی مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

 

توقیف سرقفلی‌ آیا سرقفلی قابل توقیف هست یا نه؟

در مورد توقیف سرقفلی در دادگاههای ایران،دو نظر متفاوت دیده میشود. دلیل موافقین-دلائل مخالفین

در اجرای احکام و قرار تأمین،پس از وضع قانون مالک و مستأجر مصوب 10-3- 1339 اختلاف نظر در دادگاههای مرکز راجع به امکان توقیف سرقفلی پدید آمده است. قبل از وضع قانون مزبور هم بستانکاری را دیده بودم که از روی استیصال و لاعلاجی در صدد توقیف سرقفلی برآمده بود.بهرحال اینک این مسأله در عداد مسائل روز است و بنده در این‌ گفتار قصد افتتاح بحث را دارم تا شاید از مجموع نظرهائی که اهل فن در این باب اظهار میدارند راه‌حل نهائی بدست آید.

پیش از ورود در این گفتار بعنوان مقدمه به دو نکتهء زیر اشاره می‌کنیم:

الف-بحث در سرقفلی از این حیث نیست که با موازین و مبانی حقوق مدنی تا چه حد سازگار است و نیز بحث در اشکالات شرعی و عرفی آن‌که صاحب نظران دارند نمی‌باشد یعنی‌ در این گفتار متعرض این جهات نمی‌باشد.بلکه بحث در پدیدهء موجود تحقق یافته‌ای است که‌ ابتدا در قانون مالک و مستأجر مصوب-10-3-1339 و سپس در قانون تملک زمین‌ها برای‌ شهرسازی مصوب 17-3-1339 از طرف قانونگزار ایران شناخته شده است.

ب-پدیدهء مزبور در دو قانون بالا تحت عنوان سرقفلی شناخته نشده است.(به اصطلاح‌ فقهی،سرقفلی حقیقت شرعیه ندارد)بلکه بجای آن عنوان«حق کسب و پیشه»شناخته شده است، و ما در این گفتار توجه به حق کسب و پیشه داریم و لغت سرقفلی را معادل عرفی آن گرفته‌ایم.

* در مورد توقیف سرقفلی در دادگاهها بطوری که اسنقراء بعمل آمده است دو نظر متفاوت دیده میشود:

اول-سرقفلی را مانند سایر اموال میتوان توقیف نمود.

دوم-سرقفلی را نمیتوان توقیف نمود.

ظاهرا دلیل نظر اول این است که سرقفلی هم مشمول عنوان مال است و قابل مبادله و معامله میباشد،بنابراین منعی برای توقیف آن بنظر نمی‌رسد.برای اثبات نظر دوم دو دلیل

قابل ملاحظهء ذیل را آورده‌اند که چون از هر حیث جنبهء علمی دارد شایستهء بحث و دقت است

دلیل اول-در مورد مادهء نهم قانون مالک و مستأجر که می‌گوید:«...دادگاه با توجه‌ به مقررات این قانون نسبت بحقوق کسب و پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.»قبل از صدور حکم‌ دادگاه،حق کسب و پیشه،قایم به مستأجر است و فی نفسه در چنین وضعی مال محسوب نمیشود تا قابل توقیف باشد.در مورد مادهء 17 قانون مالک و مستأجر هم انتقال حق کسب و پیشه بطور جداگانه میسر نیست بلکه به تبع انتقال منافع عین مستأجره از طرف مستأجر بدیگری قابل مبادله‌ بپول است بنابراین اگر مستأجر محل کسب و پیشه،در مقام منافع مزبور بر نیاید(الزام‌ او بنقل منافع هم مجوزی ندارد)خود حق کسب و پیشه بتنهائی قابل انتقال نیست و در نتیجه‌ فاقد صفت مالیت میشود و چون فاقد صفت مالیت است قابلیت توقیف ندارد.

دلیل دوم-حق کسب و پیشه از حقوق مالی است و حق مالی،مال نیست و حال اینکه‌ برابر ماده 240 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 55 قانون تسریع 1309 برای توقیف‌ در مورد قرار تأمین و احکام،مال لازم است.این بود خلاصهء دو دلیل،برای اثبات نظریهء دوم که بموجب آن سرقفلی قابل توقیف نیست.

پیش از اینکه نظر خود را در این باره بگوئیم ناگزیر باید گفت که فرق دو دلیل بالا بسیار است زیرا از دلیل اول چنین دانسته میشود که:

اولا-در مورد مادهء نهم قانون مالک و مستأجر هرگاه دادگاه حق کسب و پیشه را مورد حکم قرار دهد از تاریخ صدور حکم،منعی برای توقیف آن نیست.

ثانیا-در مورد مادهء 17 قانون مالک و مستأجر هرگاه منافع عین مستأجره از طرف‌ مستأجر اول بالحاظ حق و کسب و پیشه،نقل بغیر(از طریق اجاره)شد از تاریخ وقوع اجارهء جدید منعی برای توقیف سرقفلی علیه مستأجر نخست نمی‌باشد.و حال اینکه،از دلیل دوم‌ چنین دانسته میشود که حق کسب و پیشه مطلقا قابل توقیف نیست چون مصداق حق مالی است و حق‌ مالی،مال نیست و برای توقیف،مال لازم است نه حق مالی.

*ممکن است برای رفع این اختلاف گفته شود که در مورد مادهء نهم قانون مالک و مستأجر پس از صدور حکم دادگاه،مستأجر حق کسب و پیشه را از دست میدهد و عوض آنرا که‌ مبلغی پول است،مالک میشود و توقیف این پول را نباید توقیف سرقفلی تلقی نمود.عین‌ همین وضع در مورد مادهء 17 قانون مالک و مستأجر وجود دارد:بنابراین اختلاف بین دو دلیل که در بادی امر بنظر میرسد در حقیقت صوری و ظاهر است.

*** برای اینکه صورت درست و عبارت جامع از مورد بحث در دست باشد،بنظر بنده باید به نکات زیر توجه شود:

اول-ملک ان یملک و ماهیت آن-ملک ان یملک عبارت است از یکنوع سلطهء قانونی که‌ اولا خسود این سلطه مالیت ندارد و قابل مبادله نیست.

ثانیا-وسیله‌ای برای رسیدن به مال،ولی بصورت شرط لازم نه شرط کافی(بعبارت‌ دیگر بصورت جزء علت نه بصورت علت تامه)مثال معروف این فکر،حق وارث،بر زاید بر ثلث است در زمان حیات مورث،باین ترتیب که اگر مورث وصیتی کند که زاید بر ثلث‌ باشد وارث سلطهء قانونی بر رد وصیت نسبت بما زاد بر ثلث دارد.این سلطه مصداق مل

ان یملک است،زیرا وارث،این سلطه را مقدمه و وسیلهء تملک خود نسبت بما زاد بر ثلث‌ محروم می‌نماید.اما از طرف دیگر صرف رد وصیت مزبور هم علت تامهء تملک وارث نمیشود بلکه علاوهء بر رد وصیت باید جهات دیگری هم تحقق یابد تا ملکیت وارث نسبت به ما زاد بر ثلث استقرار پیدا کند،از جملهء این جهات بقای مال برای مورث پس از فوت او است و از جملهء جهات مزبور حیات وارث مذکور پس از فوت مورث است و و و....پس خود سلطهء قانونی وارث بر رد وصیت زاید بر ثلث با وجود اینکه یک حق مالی است،مالیت ندارد و قابل مبادله و اسقاط نمی‌باشد(زیرا حق مزبور از مقررات آمره است و ارادهء فرد در آن‌ تأثیر ندارد)و بهمین جهت قابل توقیف نیست.

دوم-حق کسب و پیشه هم نظر به مستفاد از مقررات قانون مالک و مستأجر یکی از مصادیق ملک ان یملک است یعنی:

اولا-خود آن به تنهائی مالیت ندارد زیرا بتنهائی قابل مبادله نیست و ارزش‌ اقتصادی ندارد و بعبارت دیگر مستأجر نمیتواند درعین‌حال اینکه منافع عین مستأجره‌ را برای خود نگه میدارد،حق کسب و پیشه راز بغیر برگزار نموده و عوض آنرا بگیرد، بلکه بعکس:انتقال حق کسب و پیشه لاینفک از نقل منافع عین مستأجره است و بهمین جهت‌ باید گفت:مالیت حق کسب و پیشه نسبت به مالیت منافع عین مستأجره یک«مالیت تبعی» است نه مالیت استقلالی،بهمین جهت توقیف تابع(یعنی حق کسب و پیشه)بدون توقیف‌ متبوع،عقلا و بالبداهة محال است.

ثانیا-حق کسب و پیشه وسیلهء تحصیل مال است،یعنی بعلت وجود قانونی این حق‌ است که در مورد مواد 9-17 قانون مالک و مستأجر(و نیز در قانون تملک زمین‌ها برای‌ شهرسازی)،مستأجر میتواند،عوض آن حق را که عبارت از مبلغی پول است،دریافت‌ دارد،بدیهی است توقیف عوض قانونی حق کسب و پیشه بی‌اشکال است،اما توقیف معوض، با حفظ عنوان معوض،محال است.

سوم-علت واقعی منع توقیف سرقفلی ناشی از طبیعت حق کسب و پیشه است که‌ قانونگزار آنرا بصورت یک مال تبعی درآورده است.بشرحی که در بالا گفته شد منع‌ توقیف آن ربطی به اینکه چون حق مزبور،یک حق مالی است،و حق مالی،مال‌ نیست،تا مشمول ماده 240 دادرسی مدنی و 55 قانون تسریع باشد،ندارد زیرا:

اولا-مال هرچند در قانون تعریف نشده است ولی در اصطلاحات مسلم حقوق ما، مال،هر امری است که قابل مبادله بپول باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد(المال ما یبذل‌ بازائه شیئی)و بنابراین حق مالی هم مصداق مال بمعنی اعم کلمه است و این امر را از جمع‌ سر فصل ماده 11 قانون مدنی با ماده 18 همان قانون میتوان استنباط نمود.

ثانیا-حق صاحب علامت ثبت شده بر علامت،یک حق مالی است که بموجب ماده‌ 12 قانون ثبت علایم و مادهء 19 نظامنامه اصلاحی سال 1337 مستقلا قابل انتفاع است، بهمین جهت قابلیت توقیف را دارد.حق صاحب علامت بر علامت،مالیت تبعی ندارد بلکه‌ مالیت استقلالی دارد بهمین جهت است که مستقلا قابل انتقال بغیر است و از ناحیهء همین‌ خاصیت است که قابلیت توقیف برای اجرای حکم و قرار را دارد

Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 01:36 ق.ظ

You actually expressed that really well.
buy cialis cheap 10 mg cialis diario compra cialis tadalafil cialis generika in deutschland kaufen cialis pills cialis generic sublingual cialis online cialis kaufen buy name brand cialis on line click here to buy cialis
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:09 ق.ظ

Helpful tips. Regards.
click now buy cialis brand cialis generico online buy brand cialis cheap achat cialis en europe cialis dosage recommendations safe dosage for cialis prescription doctor cialis generic cialis at the pharmacy cialis side effects dangers cialis daily reviews
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:50 ق.ظ

Truly a good deal of wonderful information.
we like it cialis soft gel cialis australian price cialis generique 5 mg buying brand cialis online generic for cialis can i take cialis and ecstasy cost of cialis cvs the best site cialis tablets if a woman takes a mans cialis i recommend cialis generico
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:23 ق.ظ

You mentioned that effectively.
cialis 10 doctissimo cialis generika in deutschland kaufen generic low dose cialis buy cialis uk no prescription order a sample of cialis cialis patentablauf in deutschland purchase once a day cialis cialis bula cialis 20mg preis cf discount cialis
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 01:24 ب.ظ

Regards. A good amount of information.

cialis reviews buying cialis overnight buy cialis online enter site natural cialis cialis online holland generic cialis cipla cialis online buying brand cialis online cialis free trial cialis kaufen wo
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 01:56 ق.ظ

You actually reported it well.
pastillas cialis y alcoho tadalafil cialis price in bangalore prices on cialis 10 mg generic for cialis buy cialis online cheapest we choice cialis pfizer india click here take cialis best generic drugs cialis purchasing cialis on the internet
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:54 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic prix cialis once a da cialis para que sirve cialis tadalafil online cialis herbs generic cialis at walmart cialis 100 mg 30 tablet cialis 200 dollar savings card free cialis
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:37 ق.ظ

Appreciate it, Loads of write ups!

cialis canada cialis lilly tadalafi buy cialis online cialis usa cost low dose cialis blood pressure order cialis from india online prescriptions cialis comprar cialis 10 espa241a cialis y deporte cialis purchasing
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:31 ب.ظ

You explained this effectively.
cialis with 2 days delivery 5 mg cialis pharmacie en ligne generic for cialis generic cialis review uk prezzo cialis a buon mercato interactions for cialis cialis ahumada purchase once a day cialis order cialis from india weblink price cialis
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:26 ق.ظ

Thanks a lot, I value it!
cialis billig cialis online holland cialis generisches kanada cialis generico en mexico cialis side effects cialis cuantos mg hay generic cialis at walmart how does cialis work achat cialis en europe canadian drugs generic cialis
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 12:25 ب.ظ

Truly lots of awesome material.
callus cilas tadalafil 10 mg buying cialis on internet generic cialis at the pharmacy cost of cialis cvs cialis generico online acheter du cialis a geneve cialis manufacturer coupon order a sample of cialis
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 12:59 ق.ظ

Amazing a good deal of helpful knowledge!
generic cialis 20mg uk ou acheter du cialis pas cher acheter cialis meilleur pri walgreens price for cialis can i take cialis and ecstasy generic cialis 20mg tablets safe dosage for cialis cialis prices cialis tadalafil online weblink price cialis
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 01:35 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cuanto cuesta cialis yaho cialis tablets australia cialis patent expiration cialis online holland cialis 20mg prix en pharmacie cialis herbs free cialis viagra cialis levitra cialis flussig prices on cialis 10 mg
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 01:53 ق.ظ

Info certainly used..
cialis canadian drugs overnight cialis tadalafil cialis coupon side effects of cialis cialis for sale south africa are there generic cialis buy cialis online cheapest cialis prices buy original cialis cialis tadalafil online
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:32 ب.ظ

Truly a lot of valuable advice!
generic cialis 20mg uk we recommend cialis info buy generic cialis cialis purchasing cialis kaufen bankberweisung wow cialis tadalafil 100mg cialis patentablauf in deutschland online prescriptions cialis generic cialis cialis generico postepay
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:18 ق.ظ

You definitely made the point!
tesco price cialis prices on cialis 10 mg callus tadalafil tablets cialis e hiv cialis prezzo di mercato rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg scheda tecnica when can i take another cialis cialis 50 mg soft tab
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:51 ب.ظ

Wow plenty of useful data!
canadian cialis look here cialis order on line generic cialis at walmart cialis 5 mg schweiz cialis tablets cialis professional yohimbe viagra vs cialis vs levitra ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg billiger cialis 5mg
levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:49 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it.
buy levitra 20 mg buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra 20 mg buy levitra levitra generic levitra buy generic levitra levitra 20 mg generic levitra
Cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 05:49 ق.ظ

Superb forum posts. Thanks!
estudios de cialis genricos cialis cipla best buy overnight cialis tadalafil weblink price cialis cialis 5mg billiger cialis super acti cialis diario compra buy brand cialis cheap non 5 mg cialis generici only best offers 100mg cialis
buy tadalafil pills
یکشنبه 8 مهر 1397 03:26 ق.ظ

Truly a lot of wonderful knowledge!
where cheapest cialis cialis 50 mg soft tab cialis online acheter cialis meilleur pri venta de cialis canada prix de cialis we use it cialis online store click now buy cialis brand cialis herbs the best choice cialis woman
canadian pharmacy online 24
شنبه 31 شهریور 1397 05:23 ب.ظ

Very good knowledge. Appreciate it!
is trust pharmacy in canada legitimate canadianpharmacyusa24h most reliable canadian online pharmacies canada medication pharmacy canadian drug drugs for sale canada online pharmacies medication canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacy viagra brand canadian pharcharmy online
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:59 ب.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff.
cialis professional from usa cialis with 2 days delivery cialis for bph click now cialis from canada cialis 10mg prix pharmaci cialis for sale south africa cialis 5 mg buy acheter cialis meilleur pri buying cialis in colombia cialis reviews
http://cialisbuys.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:51 ب.ظ

Thank you. Ample information.

only best offers 100mg cialis cialis prices in england we recommend cheapest cialis cialis dose 30mg generic cialis tadalafil online cialis we like it cialis soft gel cialis 5 mg schweiz cialis 5 effetti collaterali cialis generic availability
canada online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:04 ب.ظ

You actually stated that adequately!
canadian government approved pharmacies canada medication pharmacy viagra canadiense canada medications cheap canada medication list canadian pharmacy viagra brand canadian rxlist canadian pharmacies-24h north west pharmacy canada canada online pharmacies legitimate
where can i buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:19 ق.ظ

Truly quite a lot of terrific data.
order viagra online usa can i buy viagra at cvs where can you buy viagra from rx viagra online buy viagra online with prescription uk pharmacy viagra viagra buy online can you buy viagra at walmart where to buy viagra pills buy viagra soft tabs
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

With thanks. Lots of posts!

cialis side effects dangers cialis kamagra levitra cialis et insomni cialis coupons purchase once a day cialis tadalafil online cialis cialis mit grapefruitsaft generic cialis 20mg uk best generic drugs cialis
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:09 ق.ظ

Beneficial stuff. Thanks a lot!
prices on cialis 10 mg cost of cialis cvs viagra or cialis deutschland cialis online walgreens price for cialis comprar cialis navarr cilas how much does a cialis cost buy name brand cialis on line click here cialis daily uk
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:02 ب.ظ

Truly many of great info!
buy name brand cialis on line no prescription cialis cheap tadalafil 5mg viagra cialis levitra cipla cialis online order generic cialis online cialis prezzo al pubblico cialis generique 5 mg callus tadalafil tablets
http://viabiovit.com/online-viagra-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:28 ق.ظ

Terrific posts. With thanks.
viagra super active buy real viagra cheap buy generic viagra sildenafil and viagra where can i buy generic viagra online safely canadian pharmacy viagra where can you purchase viagra uk buy viagra viagra in pharmacy buy viagra uk no prescription
ای ست آنلاین
چهارشنبه 6 دی 1391 07:11 ب.ظ
دیگر نگران آپدیت آنتی ویروس نود32 خود نباشید . گروه " ای سِت آنلاین" این مشکل را حل کرده است .فروش اکانت های اختصاصی آپدیت سرور آنتی ویروس نود32 با نازلترین قیمت در سراسر ایران .
اکانت های 90 روزه » 3500 تومان ( نصب بروی 2 سیستم )
اکانت های 180 روزه » 6000 تومان ( نصب بروی 3 سیستم )
اکانت های 365 روزه » 11000 تومان ( نصب بروی 5 سیستم )
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها