تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - فهرسی از پایان نامه ها

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

فهرسی از پایان نامه ها

 

نوع مطلب :مقالات ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

فهرستی از پایان نامه های حقوقی در د

پایان نامه های گروه حقوق اقتصادی

1387    محمود کاشانی       سود بانکی در حقوق ایران    جودکی، معصومه  1360

1386    عبدالرسول قدک     قراردادهای مشارکتی درحقوق بانکی    حسین بیگی،علیرضا           1231

1387    هادی وحید           حقوق اراضی کشاورزی و توسعه اقتصادی کشور           نوروزی ، فاطمه   1343

                                               

                                               

پایان نامه های گروه حقوق مالکیت فکری

1386    میر قاسم جعفرزاده  نقض حق تالیف در حقوق ایران وانگلیس                                                           سالارپور گل ختمی،اکرم            1220

1386    عبدالرسول قدک     حمایت از نشانه های جغرافیایی                                                          شایسته ،شوکت      1186

1384    عبدالرسول قدک     حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری   صادقی ،طوبی      1090

1385    پرویز ساورایی      اصول حاکم بر قراردادهای بهره برداری از نرم افزارهای کامپیوتری مستاجران ،مصطفی            1104

1386    میر قاسم جعفرزاده  حمایت از طرح های صنعتی در حقوق مالکیت فکری        قاسمی پطرودی، سید عمادالدین          1238

1385    عبدالرسول قدک     حقوق صاحبان علایم تجاری درایران وانگلستان   نوری ،علیرضا     1153

1387    هادی  وحید          حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) در حقوق مالکیت فکری غفوری ، زینب     1329

1387    هادی  وحید          جایگاه تجارت شخصیت ها در حقوق مالکیت فکری          صمدی ، اعظم      1340

1387    میر قاسم جعفرزاده  مسئولیت مدنی نقض حق اختراع         قربانی فر، مریم     1370

1387    منصور امینی       انتقال مالکیت صنعتی از طریق قرارداد فروش    فرامرزی ، ابراهیم  1344

1387    هادی  وحید          حقوق معنوی پدیدآورنده درآثار ادبی وهنری       علیزاده ، حمید       1346

                                               

                                               

پایان نامه های گروه حقوق عمومی

1350    منوچهر فرهنگ     بررسی چگونگی وامهای خارجی ایران اذر پور؛ ایرج       122

1378    محمد هاشمی         تامین اجتماعی در حقوق موضوعه ایران           آزادروین،علی       216

1379    منوچهر طباطبائی موتمنی    نظارت بر سازمانهای اداری در حقوق ایران       آزارشی،محسن      728

1351    منوچهر فرهنگ     نقش اقتصادی صنایع دستی ایران        آقاپور ،لیلی          267

1384    محمد هاشمی         بررسی محدودیت های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران       آذری ،علی            1087

1385    اردشیر امیر ارجمند            حق بر محیط زیست وتوسعه وارتباط آنها (تضاد یا هماهنگی)          آزاد خالصی،محمد  1155

1378    محمد هاشمی         محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران           آرزو مندی، محمد  291

1386    محمد راسخ          تاثیر نظریه ی تاویل گاد مرا بر نظریه ی تفسیر قانون اساسی          آقایی طوق ،مسلم   1184

1386    محمد راسخ          تحلیل مفهوم حاکمیت ملی و نظریه حقوق اساسی تهامی،علی           1282

1351    منوچهر فرهنگ     تجزیه  وتحلیل سازمان مالیاتی ایران در حال حاضر          احمد پور،علی اصغر           425

1350    نیاکی      شورای دولتی       اخوان ،محمد علی  850

1380    ابراهیم بیگ زاده    حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل    اسدی ،محمد         1043

1350    منوچهر فرهنگ     شاخص های اقتصادی وسیر تحولی آن در ایران  اسپهبدی ، پروانه   852

1380    عزت الله عراقی     بررسی نظام حاکم بر بازنشستگی در حقوق ایران اسدی،محمد رضا   889

1377    اردشیر امیر ارجمند            تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران     اسدیان ،ترحم        499

1362    امیر حسین فخاری  گمرگ ایران در تشریفات مربوط به ترخیص کالا اسعدی زهرائی،هوشنگ       574

1383    اردشیر امیر ارجمند            سازمانهای متولی حفاظت محیط زیست در ایران  ارسلانی، محبوبه   995

1386    محمد حسین زارعی            چارچوب حقوقی وساختاری خصوصی سازی در ایران      اسکندری،مرجان    1171

1385    اردشیر امیر ارجمند            ضرورت آموزش عقل حداقلی وحقوق بشر         اشتهاردی،پژمان    1100

1384    محمد هاشمی         دادگاه اروپایی حقوق بشر      اصغری،ابوالفضل  1032

1382    اردشیر امیرارجمند تفویض اختیار در نظام حقوقی ایران    اصغری نسب ،مریم            941

1349    جعفر نیاکی          ساختمان صادرات ایران واثر صادرات در توسعه اقتصادی ایران در پنج ساله اخیر         اصالت ،سرور      815

1347    جعفر نیاکی          اقدامات سازمانهای بین المللی در پیشبرد حقوق زن           افضل ،هما           27

1352    جاوید صلاحی       بررسی موسسات اجتماعی کودکان ونوجوانان در ایران      اکرمی قوشچه،پرویز           135

بی تا      رفعتی افشار         بیسمارک و وحدت آلمان (اهدایی)        اکبر ،علی            134

1351    منوچهر فرهنگ     فعالیت بانک ملی ایران در زمینه های اقتصادی   الهی پناه ،محمود    397

1379    علی هنجنی          قابلیت استناد معاهدات در آراءمحاکم قضایی ایران امامی ،راضیه       931

1382    اردشیر امیر ارجمند            جایگاه واختیارات شورای اقتصاد وشورای پول و ا عتبار   امیر تبار ،فاطمه    986

1384    محمد هاشمی         مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی            امیری فرد،رضا     1085

1384    منوچهر فرهنگ     بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن امیر سهامی،محمد حسن        120

1379    محمد هاشمی         بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران          امیری،علی          976

1350    منوچهر فرهنگ     نقش اقتصادی برق در برنامه چهارم عمرانی       امین پور ،کامبیز    283

1351    جعفر نیاکی          طبقه بندی وارزشیابی مشاغل واجرای آن درایران            امینی،سید کاظم     668

1377    اردشیر امیر ارجمند            بررسی اصل تمرکز وعدم تمرکز اداری در ایران امینی دروله ،حمید  198

1351    پرویز ،صانعی      سالم سازی محیط    انجمنی ،جعفر       800

1351    پرویز ،صانعی      سیر تاریخی دموکراسی در دنیا ومسائل آن در ایران          انصاری،ایران       801

1350    منوچهر فرهنگ     اقتصاد مزد           انصاری،بهرام       18

1362    امیر حسین فخاری  نحوه تدوین ومحاسبه جداول حقوق ومزد با استفاده از روشهای امتیازگیری ،رده....        انصاری،عبدالعلی   273

1350    جعفر نیاکی          تاریخچه مطبوعات در ایران  انواری ،مجتبی      406

1385    ادشیر میر ارجمند   تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران            علی،شعبانی         1120

1351    جعفر نیاکی          بررسی تعاون اجتماعی در ایران         اوصیاء ،کاظم       111

1384    سید علی هنجنی     حق دادرسی پناهندگان          اسدی،حجت          1040

1381    محمد هاشمی         مطالعه تطبیقی وظایف واختیارات رئیس جمهور درایران ،فرانسه وآمریکا       ایزدی،علی           923

1382    اردشیر امیر ارجمند            جلوه های اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر     ایزدی،هیوا          235

1387    اردشیر امیر ارجمند            تحول در مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت      زرگوش،مشتاق      1312

1379    اردشیر امیر ارجمند            بررسی انواع مستخدمین دستگاههای دولتی        باباخانی،حسن       215

1351    جعفر نیاکی          جنبه های درمانی بیمه اجتماعی          باستی ،هوشنگ     504

1351    منوچهر فرهنگ     بررسی روابط بازرگانی ایران با کشور های عربی خاورمیانه          باقری،فاطمه         116

1379    گودرزافتخار جهرمی           رسیدگی وصلاحیت قضایی در دیوان محاسبات کشور       باقری ،نگین         785

1382    محمد هاشمی         حق اعتصاب در حقوق ایران بانگرشی بر موازین بین المللی           باقرزاده،احسان      956

1382    محمد قاری سیدفاطمی          بررسی حقوق شهروندان در قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی       باقی ،علی            968

1385    اردشیر امیر ارجمند            مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران ونهادهای مشابه در سایر کشورها        بالوی ،مهدی            1115

1354    پرویز صانعی       تاثیر مقررات مالی در قرار دادها         بخشی دزفولی،اسمعیل         433

1351    پرویز صانعی       مفهوم عادلانه قانون            بدوحی ،منوچهر    331

1352    جعفر نیاکی          پیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر)وتاثیر آن در امور اداری ومدیریت               برازنده کار،هرمز   302

1351    جعفر نیاکی          تعمیم بیمه های اجتماعی       برنا ،حمید            424

1382    محمد قاری سیدفاطمی          بررسی تخلفات انظباطی کارکنان نیروهای مسلح  برجی ،علیرضا     971

1385    اردشیر امیر ارجمند            حقوق معلولین در ایران        بزرگی مهر،شمس الله          1119

1381    محمد قاری سیدفاطمی          روند جهانی شدن حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمیت دولتها    بصیری ،عباس      925

1380    محمد راسخ          بررسی شیوه های اعمال حاکمیت ملت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران            مقدس، سید حسین   914

1350    جعفر نیاکی          شهر وشهرداری     بقالیان ،ذبیح الله     857

1384    اردشیر امیر ارجمند            پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر :یک چالش جهانی        بهاروند ، محسن    1093

1351    جعفر نیاکی          بررسی مشکلات کشور های آسیائی وآفریقائی     بهبهانی،آذر دخت   100

1382    اردشیر امیر ارجمند            الگو های کار آمد نظام های انتخاباتی وچالشهای نظام انتخاباتی ایران  بهبهانی نیا، افشین  1006

1385    محمد هاشمی         جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران         بهرامی نازکی،شهروز         1244

1355    جعفر نیاکی          نقش سازمانهای اعتبار دهنده در بخش کشاورزی ایران       بهمدی مقدم ،ابوالقاسم          272

1351    پرویز صانعی       سازمان مرکز خدمات ماشینی در وزارت دارائی واستفاده از کامپیوتردر مور اداری        بیات ،عبدالحسین    802

1385    محمدراسخ           ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران      بیات کمیتکی ،مهناز            590

1386    اردشیر امیر ارجمند            نظارت بر موسسات عمومی  ایزدیان ، محسن     1258

1377    محمد هاشمی         چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران          پاشا پور ، محمد     552

1351    منوچهر فرهنگ     سیر تکوینی موسسات تعاون روستائی واثرات اقتصادی آنها            پاکروانی ،محمد     809

1350    پرویز صانعی       جمعیت ایران ومسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن         پورآقا باقر ،زهره   501

1350    جعفر نیاکی          دادرسی اداری       پناهی ، شهین        702

1352    جعفر نیاکی          نقش بانک رهنی در توسعه خانه سازی در ایران  پورمعزی، پرویز   268

1351    جعفر نیاکی          سازمان هواشناسی جهانی "wmo "     پیشرو ، آذر          805

1383    محمد حسین زارعی            تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران      پورحسین شقلان،شکور        1029

1386    محمد حسین زارعی            آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان            بابایی ، مهدی       1259

1350    جعفر نیاکی          طبقه بندی مشاغل  تاجیک ،غلامرضا 667

1353    منوچهر فرهنگ     سیر تحولات پس انداز در ایران          ترحم ،ایرج          818

1350    منوچهر فرهنگ     تحول صنعت برق در ایران وتاثیر آن درتوسعه اقتصادی   تسلیمیان ،فریده      417

1387    مصطفی محقق داماد            دغدغه حقوق بشر در اندیشه علمای شیعه( از مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران)         تیرانداز، حسین            1368

1357    منوچهر فرهنگ     موازین تثبیت وتضمین قیمت محصولات کشاورزی          توحیدی اصفهانی منوچهر     341

1385    محمد حسین زارعی            تعدیل قرار داد های اداری با تاکید بر شرایط عمومی پیمان  توکلی افشار، نرجس            1151

1379    اردشیر امیر ارجمند            گزینش وجایگاه آن در حقوق ایران       تیلا ، پروانه         884

1384    محمد حسین زارعی            همانند سازی انسان وحقوق بشرمعاصر تیموری ، محمد     1078

1384    محمد هاشمی         نظارت سیاسی واداری بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران          تمیمی ،فاطمه        346

1386    محمد حسین زارعی            حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظام بین ال     احرامی ، سجاد            1260

1350    جعفر نیاکی          حکومتهای محلی کشور های مترقی جهان وایران(آمریکا-انگلستان-آلمان غربی)            جلالی ،سعادت      600

1353    مهدی کی نیا         بررسی علل در گیری پلیس و مردم در استان آذربایجان خاوری        جلالی ،عزت الله    138

1381    عزت الله عراقی     بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران         جلالی ،محمد جواد  919

1351    قریشی    علل تبعیض نزادی در آمریکا جواد زاده صابر،علی           599

1383    اردشیر امیر ارجمند            بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف       جمشیدی ،عباس     1016

1386    محمد هاشمی         بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی           شفیعی سردشت ، جعفر        1261

1382    محمد هاشمی         حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران      چراغی ،ولی الله    951

1379    محمد هاشمی         بررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران  چوپانی بزدلی،محمدرضا      682

1379    محمد هاشمی         بررسی حقوق استخدامی وشغلی نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران           چوپانی ،محمد علی 742

1386    محمد هاشمی         دستورگرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران وراهکار های تضمینی آن  phd  حبیبی،محمد حسن  1196

1351    جعفر نیاکی          مسئولیت سازمانهای اداری    حسین زاده،پوراندخت          335

1378    اردشیر امیرارجمند شوراهای اداری کشور ،جایگاه واختیارات قانونی حسین علی زاده،ارشد          881

1348    خسرو پاکباز         وابستگی تحولات کشاورزی ایران با اقتصاد وصنعت        حکیمیان ،امیر       233

1352    منوچهر فرهنگ     تشکیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت حیاتی ،محمد         404

1351    منوچهر فرهنگ     نظام حمل ونقل ایران از دیدگاه توسعه اقتصادی   خاکی ،محمد         276

1351    کاظم ناصحی        بررسی کلی درتشکیلات موجودسازمان آب وبرق شمال"سفیدرود"وپیشنهاد تشکیلات       خانبلوچی،ولی محمد           103

1352    جعفر نیاکی          رهبری ونقش آن در مدیریت جبار بهشتی،جعفر  756

1350    پرویز صانعی       تحقیقی در زمینه جامعه شناسی روستائی ایران    خدامی ،مسعود      407

1382    محمد هاشمی         بررسی نظری وعملی حقوق سندیکایی در ایران  خدمتی ،شهین       959

1350    جعفر نیاکی          بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری واستخدامی کشور     خسروانی ،معصومه           124

1351    منوچهر فرهنگ     عمران دشت قزوین در برنامه گزاری پنجم         خطاط ، اعظم اسادات          585

1379    اردشیر امیر ارجمند            آزادی ونظم عمومی            خلخالی ،فرید        776

1352    جعفر نیاکی          سازمان ووظایف اداره کل گمرک        خلوتی ، اختر        819

1350    آخوندی   خزانه داری کل واداره کل تطبیق اسناد وتعهدات وظایف وروش مکانیزه کردن کار انها   خواجه نوری ،سلمان           650

1350    منوچهر فرهنگ     تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات اراضی در توسعه اقتصادی ایران     داود زاده ، محبوبه 418

1379    اردشیر امیر ارجمند            ماهیت حقوقی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی    دشتی ،عبدالرسول  734

1378    محمد هاشمی         ازادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران       دشتی سروی ،نجفعلی          93

1384    محمد هاشمی         جایگاه ونقش آفرینی شورای عالی استانها در سلسله مراتب شوراهای اسلامی......          دشتی ،علی          1071

بی تا      جعفر نیاکی          بانک جهانی         ده بندی ،قاسم علی  130

1351    ناصحی   تحقیقی پیرامون دگرگونیهای سازمانی اصلاحات اداری وپیشرفتهای بانک ملی.....         دیان ،حسین          423

1353    پرویز صانعی       آموزش عالی در ایران         دیان ،مهرداد         24

1352    اسدالله کازرونی     پاره ای از مسائل حقوقی وقضائی مربوط به گمرگ          ذکاوت ، محمد تقی 301

1351    جعفر نیاکی          سازمان بین المللی کشور های صادر کننده نفت    راشدی ،جواد        806

1379    محمد راسخ          حکومت محلی در حقوق انگلستان       زجبیه ،محمد حسین            675

1382    محمد راسخ          فرآیند قانونگذاری در ایران و ایالات متحده         رجبی ،محمدرضا   940

1381    محمد راسخ          تبین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران          رضایی ،مهدی      935

1347    جعفر نیاکی          برنامه عمرانی پنجم ومقایسه مختصر با برنامه عمرانی چهارم         رضایی ،باهره       129

1377    محمد هاشمی         امنیت شغلی در حقوق ایران  رضایی ازندریانی،محمد       89

1386    جمال سیفی           مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی ازفعالیت های هسته ای صلح آمیز رضایی پیش رباط،صالح      1182

1382    اردشیر امیر ارجمند            ساختار تشکیلاتی وظایف واختیارات کانون وکلا در ایران و آمریکا   رضایی زاده ،ملیحه            947

انشگاه شهید بهشتی

ادامه فهرست پایان نامه های حقوق خصوصی

1359    محمود کاشانی       بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها  شفائی، محمدرضا   168

1386    امیر حسین فخاری  رهن در حقوق تجارت         شکری ،بنت الهدی 1218

1386    عباس قاسمی حامد  مسئولیت پس از انحلال        شکری کرده مهینی،نادر       1198

1383    مهدی شهیدی        ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی         شکوری مقدم، محسن          1015

1386    محمود کاشانی       ضمانت اجرای شرط فعل      شوشتری، سید عباس           1202

1372    مهدی شهیدی        موضوع عقد اجاره شهابی پور، افروز  378

1374    گودرز افتخار جهرمی          قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده شهبازی نیا، مرتضی           563

1377    مهدی شهیدی        اصل صحت و اصل لزوم در عقد        شهیدی، احمد        38

1381    عبدالله شمس         حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی          شیروانی، منوچهر  692

1369    گودرز افتخار جهرمی          تغییر قراردادها در حقوق خصوصی    صاحبی، مهدی      456

1377    عبدالرسول قدک     انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس            صادقی، محمد       88

1368    مهدی شهیدی        قرارداد بیمه دریایی صادقی نشاط، امیر 547

1354    عبدالعلی صابری صفایی      مقایسه قانون حمایت خانواده در شوروی و ایران  صدیقی، ثریا         344

1377    مهدی شهیدی        رابطه شرط و عقد  صغیری، اسماعیل  766

1384    عباس قاسمی حامد  توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن      phd        صغیری، اسماعیل  1066

1378    مهراب داراب پور  مسئولیت مدنی شاهد            صیادی، علی        310

1372    محمود کاشانی       بررسی تطبیقی سپرده گذاری   بانکی (امانت خلاف قاعده)  صالح نیا،سعدی     178

1385    محمد علی بهمئی    ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)            صابری،روح الله    943

1376    امیر حسین آبادی    مسئولیت مدنی مجانین         صابر، محمد رضا  395

1386    پرویز ساورائی      مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده       ّ            1240

1386-87           امیر حسین آبادی    جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی         نبی زاده کبریا ، قاسم           1313

1355    عبدالعلی صابری صفایی      ربع مرکب در حقوق ایران وفرانسه     طباطبائی زاده،مصطفی        762

1353    حسن امامی          طلاق در قانون کنونی ایران  ظفری، فرحدخت    670

1377    مهدی شهیدی        تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها            ظریفی، مریم        491

1385    عبدالرسول قدک     موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران      عبداله پور، صائمه 1145

1385    هادی وحید           قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی          علی کرمی،حمید رضا         1141

1368    گودرز افتخار جهرمی          عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر  عینی، عزیزالله      591

1370    مهدی شهیدی        شرط خلاف مقتضای عقد      عابدی، محمد تقی   865

1377    گودرز افتخار جهرمی          مالکیت معنوی      عابدی درچه، مرتضی         396

1369    مهدی شهیدی        مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری        عادل، مرتضی      352

1376    امیر حسین فخاری  وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی  عباسی، اسماعیل    227

1380    عبدالله شمس         اعاده دادرسی درامور حقوقی عباسی، جواد        782

1372    امیر حسین فخاری  قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی عدالت نژاد، خامنه  549

1372    گودرز افتخار جهرمی          معاملات با حق استرداد در حقوق ایران عسگری، حکمت الله           365

1377    حسین مهر پور      ولایت درنکاح       عسگریان، بابک    228

1374    مهدی شهیدی        ابراء      عسگریان، علی     70

1354    منوچهر فرهنگ     فعالیت بانکهای تخصصی در ایران      عطائی، احمد علی  536

بی تاریخ مهدی شهیدی        احکام اراضی بایر و دایر شهری         عقیقی، احمد رضا  50

1370    محمود کاشانی       روشهای تعیین ثمن در عقد بیع           علومی یزدی،حمیدرضا        765

1353    حسن امامی          طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی           علوی، سید محمد صاق            669

1369    مهدی شهیدی        مال مقبوض به عقد فاسد       علوی قزوینی، علی            353

1370    گودرز افتخار جهرمی          معدن در حقوق ایران           علیزاده، احمد        359

1371    مهدی شهیدی        تاثیر قوه قاهره بر تعهدات     علیزاده، حسین      459

1372    مهدی شهیدی        فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان   علیزاده طباطبایی،محمود      537

1379    مهدی شهیدی        تعهدات وکیل        غلامی، جهانبخش   434

1386    امیر حسین فخاری  نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت   phd غلامی، جهانبخش   1251

1383    منصور امینی       ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی      فروزانی، علی       987

1386    محمد جواد صفار   تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >    فتاحی ، محمد        1188

1381    گودرز افتخار جهرمی          حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی      فتاحی، بهروز       892

1371    مصطفی محقق داماد            تاثیر شخصیت در قراردادها   فتحی زاده، هوشنگ            468

1352    عبدالعلی صابری صفایی      حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران           فخارپور، محسن    606

1374    عبدالله شمس         اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی   فراهانی، هاشم       61

1375    محمود کاشانی       زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس            فرحزادی، علی اکبر            791

1378    امیر حسین آبادی    قاضی تحکیم         فرقانی، محمد کاظم 577

1381    امیر حسین فخاری  تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی            فرهادی، شهریار    908

1374    مصطفی محقق داماد            اذن و آثار حقوقی آن           فصیحی زاده، علیرضا         62

1372    مهدی شهیدی        مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی فلاح، احمد علی     375

1356    حسن امامی          شرح مواد قانون مدنی ایرا راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن     فندرسکی آیتی، حسن           869

1376    مهدی شهیدی        قواعد عمومی ارث اقلیتهای دینی ایران فهیمی، عزیزالله     567

1372    محمود کاشانی       اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس        فیضی چکاب، غلامنبی        55

1377    مهدی شهیدی        وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک    فیض الهی،نجات    230

1385    امیر حسین آبادی    طواری توقیفی وزوالی دادرسی          فدایی جویباری،حمید           344

1384    گودرز افتخار جهرمی          شرط تبانی          phd       فرحزادی، علی اکبر            1170

1377    حسین مهرپور       نفقه اقارب در حقوق ایران    قهرمانی،فرشید      243

1384    حمیدرضا نیکبخت  بررسی مبانی حقوقی حاکم بر قراردادهای ورزشی            قاسمی عهد،وحید    1063

1375    حسین مهرپور       شرط ضمان در عقود امانی   قاسمی،حسین        877

1383    میرقاسم جعفرزاده   حمایت از اختراعات زیست فناوری(بیوتکنولوژی) در حقوق مالکیت فکری        قاسمی، یوسف       1008

1387    منصور امینی       حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه phd سعیدی،محمد علی  1306

1369    گودرز افتخار جهرمی                      قاسمی حامد، عباس 454

1374    گودرز افتخار جهرمی          ظهور اصیل در غیر خود     قربانیان، کیومرث  672

1378    امیر حسین آبادی    مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود           قلی زاده، محمد      308

1369    امیر حسین فخاری  شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و حقوق تطبیقی قلی زاده منقوطای،احمد        864

1377    گودرز افتخار جهرمی          عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران        قمی دهنوی،محمد رضا        598

1381    گودرز افتخار جهرمی          اختیارات و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی          قوامی، بهزاد        921

1379    امیر حسین فخاری  مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری   قهرمانی،محمد       718

1352    حسن امامی          اسناد      کتیرایی ، محمود    23

1371    امیر حسین فخاری  حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی بر اساس کنوانسیونهای 1924 بروکسل و.     کار کن،محمدرضا  618

1371    امیر حسین فخاری  مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی       کاشانی، جواد        363

1375    مهدی شهیدی        تعدیل قرار داد       کاظم نزاد،ناصر     483

1378    بهروز اخلاقی       اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات درمقابل دارنده با حسن نیت سند تجارتی      کاویانی، کوروش   96

1369    مهدی شهیدی        خیار تدلیس در حقوق ایران   کدخدایی، عباسعلی  656

1376    عبدالله شمس         بررسی تطبیقی اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال         کرامت، قاسم         187

1370    محمود کاشانی       زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین المللی          کرمی، فرامرز      790

1362    مهدی شهیدی        بررسی مقررات توقف قبل از شروع تصفیه       کریم کاشی آرانی، رضا        142

1368    مهدی شهیدی        ضمان ید غیر عدوانی          کریمی، عباس       662

1373    عبدالله شمس         کمیسیون ماده100 قانون شهرداری      کریمی، محمدرضا  571

1386-87           حسین مهرپور       ماهیت حقوقی طلاق            کریمی، سکینه      1303

1369    مهدی شهیدی        حق کسب و پیشه و تجارت ( و سرقفلی) درحقوق ایران     کشاورز، بهمن      614

1353    حسن امامی          موانع نکاح از نظر قانون مدنی و حقوق مقایسه   کلانتری، مهری     340

1371    عبدالله شمس         حقوق پدیدآورنده اثر هنری    کوچکی پور، علی اکبر        615

1350    خطیب شهیدی       چند نکته درباره حقوق هوایی به طور کلی و هواپیمائی ایران          کورانلو، آذرمیدخت            551

85-86   ناصر کاتوزیان      مقاومت در برابر قانون      phd        کیوانفر  ،شهرام     1201

1382    عبدالله شمس         بازداشت اموال منقول و غیر منقول و فروش آن در اجرای احکام      گرجی مهلبانی، رجبعلی       955

1372    مهدی شهیدی        مکان انجام تعهد     گندمکار، رضا حسین          367

            میرقاسم جعفرزاده   اختراعات قابل حمایت (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)         محمودی، اصغر    912

1370    گودرز افتخار جهرمی          قولنامه    لطفیان، حسین       548

1375    محمود کاشانی       مطالبه خسارت در کنوانسیون بین الملل کالا       لطفی زاده اطهر،وجیه الله     296

1362    مهدی شهیدی        جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بانکی           محبی، محسن        513

1351    جعفر نیاکی          اقرار در حقوق مدنی ایران    مجتهدی، فرج الله   11

1375    عبدالرسول قدک     اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلستان        محصولی ،اسماعیل            81

1376    مسعود اربابی        تملک املاک توسط دولت و شهرداریها محمدی، خلیل       487

1381    مصطفی محقق داماد            وظیفه مقابله با خسارت در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان        محمدی، محمدرضا 903

1377    مهراب داراب پور  روابط اطراف مشارکتهای بین المللی    محمدی درویش وند،همایون   759

1386-87           منصور امینی       ضمان غرور در حقوق ایران مدیرروستا، محسن  1369

1386    امیر حسین آبادی    بطلان قرار داد و آثار آن (با مطالعه تطبیقی)      مدد پور،تاج الدین   1228

بی تاریخ مهدی شهیدی        موقعیت اراضی در ایران از بدو قانونگذاری تا کنون        مدنی، نگار          357

1378    امیر حسین آبادی    مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک            مردی، صادق       311

1380    محمد راسخ          تحلیلی از آزاد ی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی      مرکز مالمیری، احمد            743

1384    مصطفی محقق داماد            ماهیت حقوقی سپرده های بانکی         مزین، عثمان        1069

1380    عباس قاسمی حامد  اداره موقوفه         مسعودی، علی      777

1377    امیر حسین فخاری  موارد معافیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ          مشهدی، هادی       393

86-87   میر حسین عابدیان  بررسی تطبیقی انتقال ریسک(ضمان)در حقوق ایران وکنوانسیونبیع بین المللی کالا         مصطفایی ،یعقوب  1234

1376    غلامعلی سیفی زیناب          وضعیت عدم نفوذ در اعمال حقوقی     مظفری، شهرام      226

1351    عبدالعلی صابری صفایی      ولایت قهری پدر و جد پدری و نگاهداری اطفال در قانون ایران       معینیان، محمد       239

1372    مصطفی محقق داماد            تعلیق در ایقاع       مفدیان اردکانی، رضا          466

1381    عباس قاسمی حامد  قائم مقامی در حقوق و تعهدات            مقصودی پاشاکی، رضا        891

1351    جعفر نیاکی          مراجع رسیدگی به شکایات علیه دولت ایران و مقایسه تطبیقی آن با سیستم انگلوساکسون  ملکی، احمد          330

86-87   امیر حسین آبادی    بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مطبوعات در ایران ،انگلیس و فرانسه            ملکی ، محمد یاسر  1204

1385    میرحسین عابدیان   بیع املاک ثبت شده ملکی ابهری،فرزاد 1200

1383-84           عبدالله شمس         دعاوی مستقیم و غیرمستقیم در حقوق ایران و فرانسه        منجمی، پرناز       1280

1351    حسن امامی          اقرار در حقوق مدنی ایران    مواساتیان، ماندنی   2

بی تاریخ محمود کاشانی       ایجاب و قبول در عقد غائبین در حقوق آمریکا، انگلیس، ایتالیا و ایران            موری، الهیار        151

1382    عبدالله شمس         موارد نقض رای در دیوان هالی کشور و پیامدهای آن        موسی خانی، محمدرضا       939

1385    عباس قاسمی حامد  نقش جدید جعاله در بر قراری روابط قرار دادی   موسوی ، سیما      1199

1368    مهدی شهیدی        شرایط عمومی صحت ایقاعات           موسوی ،ابراهیم    861

1381    مهدی شهیدی        حدود تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی           موسوی ،داود       698

1374    حسین مهرپور       اختیار طلاق در حقوق ایران  موسوی خوشدل،صمد         67

1373    مهدی شهیدی        اجاره به شرط تملیک           موسوی شهری،مهدی          59

1370    امیر حسین آبادی    روابط طرفین در صورت بطلان عقد بیع           مهدوی ،محمد هادی            772

1377    مهدی شهیدی        ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در حقوق ایران  میر شاکی،حسین    83

1385    عبدالله شمس         پژوهش خواهی از آراءدادگاهها در امور مدنی (مطالعه تطبیقی)        موسوی ،سید فرج الله          1166

1386    منصور امینی       تعهدات بیمه گذار وبیمه گر در بیمه های اشخاص            منوچهری،محمدرضا           1193

بی تا      مهشید ارفع نیا       وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران   ناظر ،جواد          240

1375    مهراب داراب پور  لزوم اقدام زیان دیده به کاهش خسارت در کامن لاوحقوق ایران         ناظمی ،هادی        580

1374    امیر حسین فخاری  فسخ قرارداد های بیع بین المللی          نبوی ،مرتضی      539

1374    امیر حسین فخاری  مسئولیت ناشی از تصادم کشتی           نبی زاده ،سعید      384

1375    مهدی شهیدی        انتقاء جهت قرار داد در حقوق کامن لا   نجفی خواه، محسن  76

1387    مصطفی محقق داماد            نقش عرف در تحول حقوق خصوصی ایران       نجفی راد، امیرسالار           1357

1377    امیر حسین فخاری  قرار داد ارفاقی در حقوق ایران وانگلیس            نصیری ، حکیم     569

1368    گودرز افتخار جهرمی          ضمانت نامه های بین المللی بانکی      نظافتیان ، عبدالعلی 663

1360    امیر حسین فخاری  مسئولیت ناشی از شیئی        نظری ،ایراندخت   350

1378    پرویز ساورائی      اشتباه در ماهیت مورد معامله نظری ، توکل       94

1387    مصطفی محقق داماد            شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)  PHD       نکویی ، محمد       1378

1371    محمود کاشانی       برطرف کردن عیب کالا در قراردادفروش (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و...)           نکویی ، محمد       156

1379    عبدالله شمس         تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی   نو جوان ، علیرضا 218

1359    محمدجعفر جعفری لنگرودی  نقش عقل در استنباط احکام  (اهدایی دانشگاه تهران)          نوری ،اسدالله        274

1377    مهراب داراب پور  آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی 1980     نوشکاران ،ابوالقاسم            85

1382    فرهاد خمامی زاده   بررسی تطبیقی قواعد حل تعارض در زمینه اموال           نواریان ، علیرضا  979

1373    امیرحسین فخاری   بررسی خطر دربیمه دریایی وشرایط بیمه ای کالا            نیکپور ،شاهرخ     170

1374    مهدی شهیدی        حدود تصرفات مالکانه         نیکدوستی ،مجتبی  631

1368    مهدی شهیدی        سند بعنوان دلیل اثبات دعوی نیک فر ، مهدی     828

1384    امیرحسین فخاری   ضمانت در اسناد تجاری       نیک نژاد ،جواد     1035

1384    عبدالله شمس         نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی    PHD        نو جوان ، علیرضا 1099

1384    رضا نیکبخت        عقود مکاتبهای در نظام عرفی (کامن لا)وتطبیق آن با حقوق ایران     نعیمی ، هادی       1048

1378    محمد هاشمی         تعدد مرجعیت فقهی وحکومت قانون     واعظی ،مجتبی     497

1386-87           عبدالله شمس         دستور موقت و موضوع آن   نهرینی،فریدون      1310

1374    مهدی شهیدی        مجهول بودن مورد معامله     وحدتی شبیری،سیدحسن       316

1379    پرویز ساورائی      بررسی تعهد ارزی وارد کنندگان کالا در حقوق ایران        وحیدی، غلامحسین 679

1368    مهدی شهیدی        جهت در عمل حقوقی          رضا وصالی ،محمود          515

1374    محمود کاشانی       مسئولیت مدنی متصرف مال غیر منقول            ولی زاده ،کامران   383

1369    مهدی شهیدی        اجازه در عقد غیر نافذ          هاشملو ، محسن     43

1369    مهدی شهیدی        استیفاء    هرسینی،غلامرضا  41

1381    عباس قاسمی حامد  شرط ترک فعل حقوقی         هزار جریبی دستکی،رضا     691

1351    حسن امامی          حواله در حقوق مدنی ایران   همایونفر،سید محسن            601

1376    پرویز ساورائی      تعهدات فاقد ضمانت اجراء    همت کار ،حسین    484

1375    عبدالله شمس         مقایسه تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980         همتی، یوسف        319

1375    عبدالرسول قدک     مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس  همدمی خطبه سرا،ابوال       387

1377    مهدی شهیدی        تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری  یزدانیان ،علیرضا   490

1382    مهدی شهیدی        ا صول مسئوولیت مدنی  PHD          یزدانیان ،علیرضا   963

1371    عبدالله شمس         استرداد و سقوط دعوی در حقوق ایران وفرانسه  یوسف زاده،مرتضی            46

1375    مهدی شهیدی        شرط ضمان مستاجر            یعقوبی گلوردی،رحیم          876

1362    افشار صدرزاده      اسناد رسمی واعتبار آنها   (اهدائی دانشگاه تهران)            یاری ،بهرام          556

1387    عبد الرسول قدک    افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی     حضرتی طالمی ، مریم         1323

1387    غلامعلی سیفی       بیع مال آینده در حقوق ایران  حسن زاده ،منصور 1328

1386-87           عبدالله شمس         اصل تناظر          حیدری ، سیروس   1332

1386-87           گودرز افتخار جهرمی          ماهیت و آثار عقد قرض در حقوق ایران            نصراللهی ، مهدی 1335

1387    امیر حسین آبادی    تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان         حیدریان ، علی      1352

1386-87           غلامعلی سیفی زیناب          انحلال عقد و احد به عقود متعدد         زینلی گلابی ، آتوسا            1339

1387    میر حسین عابدیان  بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران    پیر عطایی ، علی        1351 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها