تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست

 

نوع مطلب :حقوق ایین دادرسی کیفری ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

خلاصه جریان:
در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیك بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان‌تیغ و غیره شكایتی مبنی بر كلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارك تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد كتول نموده‌‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به اینكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حكم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفی تعقیب كلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شكات پرونده صادر و اعلام می‌گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینكه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی كه موجب فسخ دادنامه ‎‎‎‎ گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشكال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.
در پرونده كلاسه 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی به وكالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیك بداغیانس شكایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد كتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری كه در بند الف آن ماده قید شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكور به صدور حكم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد لكن بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب می‌داند زیرا در ماده 17 ق.م.ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده:
« تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می‌گردد» بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است كه به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ‎‎‎‎به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حكومتی است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده لكن در قانون در هیچ یك از مواد، ذكری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده كه این موضوع دلیل بر این است كه مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی كه به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است می‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینكه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی‌گردد زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی كه فروش مال غیر از مصادیق اكل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام كننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزیر، كه تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتكب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبین به جرائم مختلف یكی بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نیز می‌باشد و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده بلكه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتكب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات‌های بازدارنده و عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احكام سلطانیه (حكومتی) كه خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات‌های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخیرالذكر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.

نظریه دادستان کل

احكام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اكثر موارد حد كه بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مكان می‌باشد.
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی كه تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداكثر آن تعیین می‌نماید مانند قوه مقننه منطبق می‌باشد كه ضمن تعیین وصف كیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصویب می‌نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد.
و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاكم همین نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 21/10/1362 تصریح می‌نماید:
( در تعزیرات نظر حاكم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف كیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت كه آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احكام سلطانیه و حكومتی می‌باشد.
استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد.
همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. بطور كلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذكور می‌باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و كیفری برای آنها مقرر و متصور نمی‌باشد و فقط در قبال مالك اعیان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشند.
بدین جهت مقررات كیفری ناظر به مجازات افرادی كه مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند كه نوعاً از مصادیق مقررات حكومتی و قوانین موضوعه كشوری به نظر می‌رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احكام حكومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری می‌باشد.
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاكم می‌باشد و چون مصداق حاكم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حكومتی دارد كه با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتكبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جهت و با توجه به اینكه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب كیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتكب، شاكی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملك خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتكب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره 696 - 14/9/1385 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی كیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینكه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است، در حكم كلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اكل مال به باطل به شمار می‌آید كه شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:10 ق.ظ

Awesome info, With thanks.
purchasing cialis on the internet i recommend cialis generico cialis pills compare prices cialis uk cialis 20mg prix en pharmacie cialis farmacias guadalajara walgreens price for cialis cialis per paypa cialis billig generic cialis tadalafil
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:47 ق.ظ

Seriously tons of useful knowledge.
cialis price thailand cialis 100mg suppliers canadian drugs generic cialis tadalafil 10 mg tadalafil 10 mg side effects of cialis cialis 20 mg cost generic cialis pro cost of cialis per pill cialis canadian drugs
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:46 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate this!
cialis pills boards cialis sicuro in linea cialis 5mg billiger cialis 20mg cialis 5 mg buy american pharmacy cialis try it no rx cialis we use it cialis online store we recommend cialis best buy overnight cialis tadalafil
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:16 ق.ظ

You have made the point!
ou trouver cialis sur le net 200 cialis coupon where to buy cialis in ontario cialis 5 mg buy cialis flussig low cost cialis 20mg precios de cialis generico ou trouver cialis sur le net cuanto cuesta cialis yaho cialis tablets
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:20 ب.ظ

Excellent tips. Regards.
cialis cost cialis wir preise generic cialis pill online buying cialis on internet cialis diario compra cialis tablets for sale miglior cialis generico only now cialis for sale in us cialis generisches kanada discount cialis
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:53 ق.ظ

Very well voiced truly. .
cialis efficacit where do you buy cialis sublingual cialis online discount cialis generic cialis with dapoxetine click here to buy cialis calis cialis generic availability click now cialis from canada buy cialis sample pack
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 01:49 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis savings card cialis canada on line cialis generico free generic cialis cialis en mexico precio buy brand cialis cheap generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg effectiveness cialis daily dose generic cost of cialis cvs
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:48 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis daily dose generic cialis uk next day prices for cialis 50mg cialis 05 generic cialis at the pharmacy canada discount drugs cialis cialis 5mg prix how does cialis work cialis qualitat order a sample of cialis
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 02:21 ق.ظ

You revealed that exceptionally well.
online cialis import cialis prezzo cialis a buon mercato deutschland cialis online cialis dose 30mg cialis lowest price cialis ahumada where do you buy cialis cialis vs viagra low dose cialis blood pressure
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 01:53 ب.ظ

Well expressed indeed. .
cialis australia org canadian drugs generic cialis cialis online we like it cialis price generic cialis 20mg uk cialis dosage amounts link for you cialis price prices for cialis 50mg buy name brand cialis on line buying cialis in colombia
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 01:54 ق.ظ

You reported this wonderfully.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis flussig cialis 20mg cialis generic cialis prices cialis 20mg prix en pharmacie cialis venta a domicilio the best choice cialis woman wow look it cialis mexico cialis cuantos mg hay
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:35 ب.ظ

Cheers, Excellent information.
cialis australian price purchase once a day cialis usa cialis online cialis pills in singapore cialis pills in singapore cialis generic we recommend cialis info side effects of cialis estudios de cialis genricos cialis efficacit
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:48 ق.ظ

You actually reported it exceptionally well.
tadalafil 20 mg how does cialis work generic cialis with dapoxetine cialis daily reviews cialis online deutschland when can i take another cialis enter site very cheap cialis where do you buy cialis safe site to buy cialis online cialis in sconto
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Information nicely utilized.!
generic cialis 20mg tablets cialis daily order cialis from india buy brand cialis cheap cialis generique 5 mg 200 cialis coupon cialis et insomni cialis generic tadalafil buy preis cialis 20mg schweiz cialis kamagra levitra
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:23 ق.ظ

Really many of awesome data!
usa cialis online cialis 100 mg 30 tablet cialis official site how do cialis pills work 40 mg cialis what if i take cialis en 24 hora cialis rezeptfrei sterreich acquisto online cialis cialis price in bangalore generico cialis mexico
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Fine forum posts. With thanks.
tesco price cialis low cost cialis 20mg cialis canada on line wow cialis tadalafil 100mg cialis tadalafil deutschland cialis online the best choice cialis woman cialis with 2 days delivery cialis canada cialis 5mg
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:52 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis dosage prezzo di cialis in bulgaria cialis 30 day trial coupon can i take cialis and ecstasy estudios de cialis genricos cialis for sale south africa cialis generico en mexico cialis usa cost buy cialis uk no prescription cialis 5 mg schweiz
buy levitra 10mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:14 ب.ظ

Cheers, Lots of tips.

buy 10 mg levitra levitra prices buy 10 mg levitra levitra 20 mg vardenafil 20mg cheap 20mg levitra buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy generic levitra levitra 20mg
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 09:46 ق.ظ

Fantastic info. Many thanks.
compare prices cialis uk cialis 5mg prix cialis lowest price click now buy cialis brand we use it 50 mg cialis dose cialis taglich safe site to buy cialis online cialis preise schweiz buy cialis online cheapest acquistare cialis internet
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 05:54 ق.ظ

You actually revealed that superbly!
cialis name brand cheap buy cialis uk no prescription cost of cialis per pill we like it safe cheap cialis cialis kaufen cialis et insomni deutschland cialis online cialis authentique suisse cialis preise schweiz usa cialis online
buy cheap cialis no prescription
شنبه 7 مهر 1397 04:40 ق.ظ

Whoa tons of excellent knowledge.
cialis arginine interactio cialis cipla best buy cialis tadalafil cialis pills generic cialis 20mg tablets online cialis cialis generic availability cost of cialis cvs safe site to buy cialis online calis
canadian pharmaceuticals
شنبه 31 شهریور 1397 07:39 ب.ظ

Fine write ups. Kudos!
canadian pharmacies stendra canada online pharmacy canadian drugs online pharmacies india online pharmacies in usa pharmacy canada plus buy viagrow pro canadian pharmacies online prescriptions canada online pharmacies for men is trust pharmacy in canada legitimate
cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:58 ب.ظ

Amazing stuff. With thanks.
cialis australia org cialis 5 mg scheda tecnica cialis tadalafil buy cialis online legal cialis kaufen we choice cialis pfizer india cialis canadian drugs cialis canadian drugs tarif cialis france tadalafil 5mg
cialisbuys.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:58 ق.ظ

Effectively voiced without a doubt! .
cialis cost cialis 50 mg soft tab tadalafil tablets cialis generic tadalafil buy tadalafil 20 mg cialis online napol estudios de cialis genricos online prescriptions cialis viagra cialis levitra prezzo cialis a buon mercato
canadian viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:50 ب.ظ

Appreciate it, A lot of write ups.

canadian pharmacy meds online pharmacies in usa online pharmacies mexico canada online pharmacies for men drugstore online drugstore online india drugs for sale in canada online canadian discount pharmacies the best canadian online pharmacies northwest pharmacies mail order
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:59 ب.ظ

Info very well used!!
cialis preise schweiz cialis dose 30mg cialis savings card generic cialis 20mg uk buy online cialis 5mg buy cialis sample pack cialis italia gratis cialis 20 mg cialis generico online when will generic cialis be available
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:59 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
buying cialis on internet cialis 05 venta cialis en espaa we like it cialis soft gel interactions for cialis comprar cialis navarr cialis soft tabs for sale effetti del cialis cialis 5 mg cialis daily dose generic
http://viabiovit.com/nombre-del-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:10 ق.ظ

Great forum posts. Thank you!
how to get viagra uk order viagra online without a prescription where to buy viagra online buy generic viagra online safely buy viagra mexico can u buy viagra over the counter silagra where buy viagra uk buy viagra mexico online viagra buy
http://kawanboni.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:15 ب.ظ

Valuable material. Cheers!
pastillas cialis y alcoho when will generic cialis be available generic cialis 20mg uk cialis wir preise click here take cialis cialis baratos compran uk cialis tablets cost of cialis per pill viagra vs cialis vs levitra cialis online deutschland
Globalplus
شنبه 9 تیر 1397 08:07 ق.ظ
fantastic ρoints altogether, үou jᥙst gained a logo neᴡ reader.
Whɑt may үou sսggest in regɑrds too your post that you simply maxe ѕome daүs ago?
Any positive?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها