تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - قانون برگزاری مناقصات

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

قانون برگزاری مناقصات

 

نوع مطلب :قوانین ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند
فصل اول – كلیات
ماده 1 – كاركرد

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد.
ب –قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند.
تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 2 – تعاریف
واژگانی كه در این قانون به كار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:
الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت مناسب را پیشنهاد كرده باشد واگذار می شود.
ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون كه مناقصه را برگزار می نماید.
ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت می كند.
د – كمیته فنی بازرگانی: هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار كه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.
هـ- ارزیابی كیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط كمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
ز – ارزیابی مالی : فرایندی است كه در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی كه از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
ح – ارزیابی شكلی : عبارت است از بررسی كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط- انحصار : در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طرق زیر تعیین می شود:
1 – اعلان هیات وزیران برای كالاها و خدماتی كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.
ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3 – طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:
1- معاملات كوچك : معاملاتی كه به قیمت ثابت سال 1382 كمتر از بیست میلیون (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.
2- معاملات متوسط : معاملاتی كه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند (000،000، 200 ریال ) (*2)
3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد (000،000، 200 ریال به بالا) (*3)

------ پاورقی ---------------------------------------------------------------------------------
(*1 ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (000، 340، 29 ریال) اصلاح گردید .
(2 *) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست ونود وسه میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293 ) اصلاح گردید.
(3 * ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست و نودو سه میلیون و میلیون و چهارصد ریال (0000، 400، 293 ریال) اصلاح گردید.
تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2- مبلغ نصاب برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.
تبصره 3- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریك از نصاب های فوق نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.
ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات
الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1- مناقصه یك مرحله ای: مناقصه ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاكت های پیشنهاد مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
2- مناقصه دو مرحله ای: مناقصه های است كه به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه، كمیته فنی بازرگانی تشكیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می كند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1- مناقصه عمومی: مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
2- مناقصه محدود: مناقصه ای است كه در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تائید شود.
فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد.

ابتدای صفحه
فصل دوم – سازماندهی مناقصات

ماده 5 – كمیسیون مناقصه
الف- كمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشكیل می شود:
1- رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
2- ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد
3- مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی كه مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.
ب – در مناقصات مربوط به شهرداری ها از سوی شورای شهر یك نفر به عنوان ناظر در جلسات كمیسیون مناقصه شركت خواهدكرد.
ج – كمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند تصمیمات كمیسیون با رای اكثریت اعضاء معتبر خواهدبود.
د – در مناقصات دو مرحله ای كمیسیون مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشكیل می شود.
هـ - اعضاء كمیسیون مناقصات در شركت های دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد.

ماده 6 – وظایف كمیسیون مناقصه
اهم وظایف كمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف- تشكیل جلسات كمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب – بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شكلی).
ج- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به كمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
هـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون).
و – تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز – تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه .
ماده 7 – هیات رسیدگی به شكایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشكیل می گردد اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 8- وظایف هیات رسیدگی به شكایات
الف – رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریك از مواد این قانون .
ب – صدور رای تجدید بالغو مناقصه.
تبصره 1- موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شكایات نیست:
1- معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
2- ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
3- اعتراضاتی كه یك ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
4- شكایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ابتدای صفحه
فصل سوم – برگزاری مناقصات
ماده 9 – فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف – تامین منابع مالی .
ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یك مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).
ج – تهیه اسناد مناقصه
د- ارزیابی كیفی مناقصه گران در صورت لزوم
هـ- فراخوان مناقصه
و- ارزیابی پیشنهادها
ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10- تامین منابع مالی
الف- انجام معامله به هر طریق مشروط برآن است كه دستگاه های بند (ب) ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب- موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

ماده 11- روش های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می شود:‌
الف – در معاملات كوچك: كارپرداز یا مامور خرید باتوجه به كم وكیف موضوع معامله (كالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید وبا رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تامین كیفیت به كمترین بهای ممكن انجام دهد.
ب – در معاملات متوسط: كارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به كم و كیف موضوع معامله (كالا خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبی.
با تامین كیفیت موردنظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول و احد بازرگانی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد با اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبی ممكن نباشد با تایید مسئول تداركاتی یا مقام مسئول همتراز وی به تعداد موجود كفایت می شود.
ج – در معاملات بزرگ به یكی از روش های زیر عمل می شود:
1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های كثیرالانتشار.
2- برگزاری مناقصه محدود.

ماده 12- ارزیابی كیفی مناقصه گران
الف- در ارزیابی كیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:
1- تضمین كیفیت خدمات و محصولات.
2- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3- حسن سابقه.
4- داشتن پروانه كار یا گواهینامه های صلاحیت در صورت لزوم.
5- توان مالی متقاضی برای انجام كار در صورت لزوم.
ب- مراحل ارزیابی كیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
2- تهیه اسناد ارزیابی .
3- دریافت، تكمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
4- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریك از مناقصه گران و رتبه بندی آنها.
5- اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به كارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست كوتاه) .
6 – مستندسازی ارزیابی كیفی مناقصه گران .
ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است با همكاری دستگاه های اجرائی حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ارزیابی كیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده كه بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 13 – فراخوان مناقصه
الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1- نام و نشانی مناقصه گزار.
2- نوع كمیت و كیفیت كالا یا خدمات.
3- نوع و مبلغ تضمین كالا یا خدمات.
4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
5- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی كه تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی كه فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.
ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار ازدو تا سه نوبت حداقل در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار كشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج – مناقصه گزار میتواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی با شبكه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د – در صورتی كه نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با كسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار و حداقل یك نوبت در یكی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یك مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.

ماده 14 – اسناد مناقصه
الف- تمامی اسناد مناقصه باید به طور یكسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب- اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
1- نام و نشانی مناقصه گزار.
2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
4- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام كار.
5- مدت اعتبار پیشنهادها.
6- شرح كار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، كمیت و كیفیت كالا یا خدمات.
7 – برنامه ریزی انجام كار یا تحویل كالا.
8 – معیارها و روش ارزیابی كیفی مناقصه گران.
9 – روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها وتعداد نسخه های آنها.
10 – متن قرارداد شامل موافقت نامه،‌ شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
11- صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17).
12 – سایر اسنادی كه به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.
ماده 15 – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف – شركت كنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم كنند:
1- تهیه و تكمیل اسناد و پیشنهادها .
2-تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3- دریافت رسید تحویل پیشنهاد.
ب- مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید كمتر از ده روز و یك ماه باشد.
ماده 16 – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف- هیچ یك از شركت كنندگان در مناقصه جز در مواردی كه در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی توانند بیش از یك پیبشنهاد تسلیم كنند.
ب- شركت كنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاكت های جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمین (پاكت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاكت ب) و پیشنهاد قیمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب لاك و مهر شده قراردهند.
ج – مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شركت كنندگان را پس از دریافت، ثبت و تاجلسه بازگشایی از پاكت ها صیانت نماید.
د- هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی ویا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 17 – توضیح و تشریح اسناد
الف – چنانچه شركت كننده مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده كند می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.
ب- توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشكیل «جلسات توضیح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طور یكسان برای همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.

ماده 18 – گشایش پیشنهادها
الف – پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده می شود.
ب- مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1- تهیه فهرست اسامی دریافت كنندگان اسناد، (پیشنهاد دهندگان) حاضران و شركت كنندگان در جلسه .
2- بازگردن پاكت تضمین (پاكت الف) و كنترل آن.
3- بازگردن پاكت فنی بازرگانی.
4- بازگردن پیشنهاد قیمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و كنار گذاشتن پیشنهادهای غیر قابل قبول در مناقصات یك مرحله ای.
5- تحویل پاكت های فنی بازرگانی به كمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
6 – تهیه و تنظیم وامضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط كمیسیون مناقصه.
7- تحویل پاكت های قیمت و پاكت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع.
ج – در صورت برگزاری ناقصه دو مرحله ای، زمان و مكان تشكیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاكت ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یك بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدیداست. دراین صورت پاكت های قیمت در یك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یك مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
د – دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهاد های مالی دعوت نماید.
ماده 19- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف- در مناقصات دو مرحله ای مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ارزیابی كیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب- در صورتی كه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد نتیجه بررسی طی مهلتی كه كمیسیون مناقصه معین می كند به جلسه بعدی كمیسیون احاله می شود و براساس گزارش كمیته فنی بازرگانی پاكت های قیمت پیشنهاد دهندگانی كه امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز كرده اند گشوده می شود.
ج – هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجازاست.
د – پاكت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی كه در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده 20 – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری كه مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود كه تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول،‌ كمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب- پس از گشودن پاكت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و كنترل مبانی آن لازم باشد، كمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به كمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و كمیته فنی بازرگانی حداكثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به كمیسیون مناقصه اعلام می كند.
ج – پس از گشودن پیشنهادهای قیمت تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.
د – در مناقصات بین المللی مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهدشد. مناقصاتی كه در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.

ماده 21 – انعقاد قرارداد
الف – قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداكثر برای یك بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.
ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهدشد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ویا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهدشد.
ابتدای صفحه

فصل چهارم- مقررات مناقصات
ماده 22- شرایط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد. مانند پست سفارشی، تلگرام،تلكس و نظایر آن.

ماده 23 – مستند سازی و اطلاع رسانی
الف – دولت موظف است ظرف مدت یك سال بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری كند:
1- فراخوان مناقصه.
2- نام و مشخصات اعضای كمیسیون مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
3- خلاصه اسناد مناقصه.
4- روش و مراحل ارزیابی كیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.
5- صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها.
6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب – مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.
ج – اطلاعات كلیه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه – جز آن دسته از معاملاتی كه به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند- باید از طریق شبكه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د – حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده 24- تجدید و لغو مناقصه
الف- مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:
1- كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4- رای هیات رسیدگی به شكایات.
5- بالابودن قیمت ها به نحوی كه توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب – مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:
1- نیاز به كالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
3- پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
4- رای هیات رسیدگی به شكایات.
5- تشخیص كمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.
ج – مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.
ماده 25- نحوه رسیدگی به شكایات
الف – چنانچه هر یك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شكایت كند.
ب – دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاری از تاریخ دریافت شكایت رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد داشتن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی كه شكایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاكی اعلام كند.
ج – در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاكی با هیات رسیدگی به شكایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهدكرد. در صورت اعتراض هریك از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهدكرد.

ماده 26 – نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت موادر (3) و (13) در موارد زیر برگزار می شود:
الف- وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار برابر آیین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب – وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحیتدار كه طبق ماده (12) این قانون حداكثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بند های ب، ج و د ماده 13) این قانون نیست .

ماده 27 – ترك تشریفات مناقصه
در مواردی كه انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یك هیات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) این قانون میسر نباشد.
می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و دراین صورت هیات ترك تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یك نوع كالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 28 – تركیب هیات ترك تشریفات مناقصه
ترك هیات ترك تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهدبود:
الف – در مورد معاملات واحدهای مركزی دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری ویا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه ویك نفر دیگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
ب – در انجام معاملات دستگاه های اجرایی كه دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مركز دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسدول امور مالی مربوط.
تبصره 1- در دستگاه هایی كه ذی حساب ندارند بالاترین مسئول امور مالی جانشین ذی حساب می باشد.
تبصره 2- هیات ترك مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شركت های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شركت و یك نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د – هیا ت موضوع این ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشكیل می شود با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و كلیه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترك مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصمیمات هیات ب رای اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ - در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی كه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفر موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهدبود:
1- در مورد واحدهای مركزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركت های دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزبور و در مورد شركت های دولتی هیات مدیره شركت.
2- در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مركز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره – در مواردی كه استاندار شخصا" در هیات ترك مناقصه موضوع این ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات كشور و سایر موسسات دولتی كه به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یك از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یكی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رئیس دیوان محاسبات كشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
4- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوط.
و – در اجرای بند (هـ) این ماده در صورتی كه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مركب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (دبیر هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.

ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند (ب) ماده (1) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف – خریداموال منقول، خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز ویا استان ویا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده ودارای انواع مشابه نباشد.
ب – خرید، اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول كه به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز ویا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هیات كارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر ویا هیات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمی انجام خواهدشد.
ج – خرید اموال منقول و غیر منقول، كالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا كمتر یا حقوقی كه نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
د – تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرك و تامین تجهیزا و مشین آلات صرفا" جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان ویا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه وصلاح كشور.
هـ - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی ویا مدیریت بر طرح واجرا و نظارت وی هرنوع خدمات مشاوره ای و كارشناسی.
آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
و – خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی كه امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ز- خرید قطعات یدكی برای تعویض و یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی وفنی و نظایر آن كه تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امكان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان ویا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
ح – در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه وصلاح كشور.
ط – خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احكام قضایی.
ماده 30 – نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یك هزارو سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/83 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.


Earle
دوشنبه 19 آذر 1397 01:30 ب.ظ
I'm gone to say to my little brother, that he should also
go to see this website on regular basis to take updated frtom neaest
information.
Ursula
یکشنبه 20 آبان 1397 11:34 ق.ظ
Greetings! Very useful advice within this post! It is the liittle
changes that make the most significant changes. Thanks for sharing!
www.linkedin.com
شنبه 12 آبان 1397 04:39 ب.ظ
Pretty nice post. I jyst stumbled upon your blog
and wished to saay that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.

In any cas I will be subscribing to your feed and I hope yoou write again very soon!
constantcontact.com
یکشنبه 29 مهر 1397 05:05 ق.ظ
Keep on writing, great job!
yelp.com
دوشنبه 16 مهر 1397 06:26 ب.ظ
Hi outstanding website! Doees runninng a blog similar
to thhis require a large amount of work? I've
virtually no understandibg of programming howaever I was hoping to start myy own blog soon. Anyway,
should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
I know this is offf topic nevrrtheless I simply needed to ask.

Thanks!
Brain
دوشنبه 8 مرداد 1397 09:12 ب.ظ
Magnificent web site. Plenty of helpful info here. I'm sending it to several friends ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thank you to your sweat!
www.dailyfreecodes.com
جمعه 5 مرداد 1397 11:34 ب.ظ
Wanting to know how are these claims potential ?
https://www.abyssinian-rescue.com/
چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:04 ب.ظ
The database will be expanded at common intervals.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها