تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - وظایف مدیر یا هیات مدیره در اداره امور مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها )

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

وظایف مدیر یا هیات مدیره در اداره امور مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها )

 

نوع مطلب :قوانین و مقررات مربوط به مسکن  ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

از آنجا كه هر اجتماعی اعم از خانواده بعنوان یك اجتماع كوچك و یا جامعه بعنوان یك اجتماع بزرگتر نیازمند مدیر یا مدیرانی برای اداره امور خود هستند در اداره امور قسمتهای مشترك مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها ) نیز این ضرورت به وضوح احساس می گردد كه در این خصوص قانون تملك آپارتمانها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب 1343 و اصلاحیه بعدی آن ، ضوابط و مقررات حاكم بر این موضوع را مشخص نموده است .
به موجب ماده 14 آئین نامه یاد شده ، مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند و تعداد آنها باید فرد باشد تا ، تصمیمات هیات مدیره و تشخیص رای اكثریت دچار بلا تكلیفی نگردد .
درصورت استعفاء ، فوت ، عزل یا حجر یك یا چند نفر از مدیران قبل از انقضاء مدت ماموریتشان ، مجمع عمومی فوق العاده باید جانشین هر یك از آنها را انتخاب نموده و درصورتی كه سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشكیل گردد ، (‌ماده 16 آئین نامه و تبصره یك آن )
تصمیمات مدیران با اكثریت آراء معتبر است . ( ماده 17 آئین نامه )
مجمع عمومی یك نفر از مدیران را بعنوان خزانه دار تعیین می نماید خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت كه به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب تراز نامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد . ( ماده 18 آئین نامه )‌
مدیر یا مدیران امین شركاء محسوب شده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود جهت اداره امور ساختمان انتخاب و یا اختیارات خود را به اشخاص غیر، تفویض نمایند . ( ماده 19آئین نامه )
به موجب ماده 8 قانون تملك آپارتمانها مجمع عمومی ساختمان می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان بعنوان مدیر جهت اداره امور ساختمان استفاده نماید.
علی ایحال با عنایت به مراتب فوق ، وظایف و اختیارات كامل مدیر یا هیات مدیره بشرح ذیل می باشد:

1-حفظ وا داره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالكین :
حفظ واداره ساختمان عنوان كلی وظایف مدیر یا هیات مدیره است ، بعبارتی تمام اقدامات و مساعی مدیر یا مدیران صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به آن است . مدیر یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالكین می باشند . و چنانچه تصمیم مجمع عمومی در مورد یا مواردی خلاف قانون تملك آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن یا خلاف سایر قوانین موضوعه كشوری باشد مدیر یا هیات مدیره تكلیفی به تبعیت از آن ندارد .

2- عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر :
ماده 19 آئین نامه یاد شده مصرح است بر اینكه (( مدیر یا مدیران امین شركاء بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند )) بنابراین هیچ مدیری نمی تواند پس از انتخاب شدن از سوی مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ماموریت محوله خود را به دیگری تفویض كند زیرا مجمع عمومی صرفاً با توجه به قابلیت های موجود در او ، ایشان را بعنوان مدیر ساختمان برگزیده و مدیر یا هیات مدیره نمی توانند به بهانه اینكه ، اوقات فراغت كافی برای مدیریت ندارند شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین كنند و چنین عملی علی الاصول خلاف قانون می باشد .

3- بیمه كردن تمام بنا در مقابل آتش سوزی :
بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه كردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است كه مدیر یا مدیران جهت حفظ ونگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می دارند سهم هر یك از مالكان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شركاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، درصورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند .

4- نحوه تعیین سهم هزینه های مشترك هر یك از مالكین یا استفاده كنندگان :
طبق ماده 4 قانون و ماده 23 آئین نامه ، درصورتیكه مالكین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترك پیش بینی نكرده باشند سهم هر یك از مالكین یا استفاده كنندگان از هزینه های مشترك ، آن قسمت كه ارتباط با مساحت زیر بنای اختصاص دارد از قبیل آب ، گاز ، آسفالت پشت بام و غیره به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان ( به عبارتی به نسبت به متراژ ) و سایر مخارج كه ارتباطی به میزان مساحت و زیر بنا ندارد از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگاهداری تاسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمتهای مشترك و غیره بطور مساوی بین مالكین یا استفاده كنندگان تقسیم می گردد . بنابر این با توجه به مراتب فوق محاسبه دقیق سهم هر یك از مالكان یا استفاده كنندگان ، با مدیر یا مدیران است .
لازم به ذكر است كه برای جلوگیری از معوق ماندن امور مربوط به ساختمان ،‌ تنها مالكین ، در پرداخت سهم هزینه های مشترك ، متعهد نبوده ، بلكه هر شخصی اعم از مالك یا مستاجر یا استفاده كننده ، در قبال پرداخت هزینه های مشترك ساختمان مسئول می باشند .

5- رسیدگی به اعتراض هر یك از شركاء :
به موجب ماده 24 آئین نامه اجرائی ، هر یك از شركاء كه در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می تواند به مدیر یا مدیران مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید بنابراین مدیر موظف است كه به اعتراض مالك یا مالكان رسیدگی نماید البته ممكن است كه اعتراض مالك منطقی نباشد ولی رسیدگی به اعتراض او بهر حال وظیفه مدیر بوده و درصورت عدم رسیدگی مدیر به اعتراض شركاء ، آنان می توانند به مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه نمایند .

6- رویت و بررسی وكالتنامه نماینده شركاء :
به موجب ماده 9 آئین نامه ، كسی كه بعنوان نماینده یكی از شركاء تعیین شده باشد باید قبل از تشكیل جلسه مجمع عمومی مالكین ، وكالتنامه معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید . بنابر این رویت و احراز صحت اعتبار وكالتنامه ، قبل از تشكیل و رسمیت جلسه مجمع عمومی ، از وظایف مدیر یا مدیران است .

7- نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی ساختمان :
به موجب ماده 12 آئین نامه ، كلیه تصمیمات مجمع عمومی شركاء باید در صورتجلسه نوشته شده و بوسیله مدیر یا مدیران نگهداری گردد .
بنابراین تمامی صورتجلسات مجامع عمومی باید حفظ و در مواقع لزوم به مبادی ذیربط ارائه واستناد شود ، زیرا این صورتجلسات به امضای كلیه حاضرین رسیده و مفاد آنها از مهمترین مدارك قابل استناد در برابر مالكین ، مدیران ، ‌اشخاص ثالث ، مراجع ثبتی ، مراجع قضائی و اداری است .
بدیهی است كلیه صورتجلسات و مدارك ساختمان با تغییر مدیر یا مدیران ، به مدیر یا مدیران بعدی ساختمان ، می بایست تحویل گردد .

8- اطلاع رسانی تصمیمات متخذه مجامع عمومی به شركاء غایب و وزارت مسكن و شهرسازی :
پس از ارسال دعوتنامه به مالكین جهت حضور در جلسه مجمع عمومی ، ممكن است همه آنان نتوانند و یا نخواهند در جلسه مجمع ( اعم از عادی و فوق العاده ) حاضر شوند در این صورت چنانچه جلسه با حضور اكثریت لازم رسمیت پیدا كند ، تصمیمات آنها برای همه از جمله مالكان غائب نیز با توجه به ماده 13 آئین نامه الزام آور خواهد بود و وفق تبصره ماده 12 نیز ، تصمیمات متخذه باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران به شركاء غایب و وزارت مسكن و شهرسازی اطلاع داده شود .

9- ارسال اظهار نامه به مالكین با استفاده كنندگان بدهكار :
به موجب ماده 10 مكرر قانون ، درصورت امتناع مالك یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترك ، از طرف مدیر یا هیات مدیره ، وسیله اظهار نامه ، باذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود، بنابراین قانوناً اظهارنامه وسیله ای است رسمی برای مطالبه حق و مدیر ساختمان نمی تواندبرای مطالبه سهم هزینه های مشترك مالك یا استفاده كنندگانی از پرداخت سهم خود امتناع می كنند شفاهاً یا به وسیله نامه معمولی و یا نصب آگهی روی تابلو اعلانات ، اقدام نماید زیرا چنین روشی برای اثبات مطالبه بدهی مالك در مراجع قضائی و ثبتی عملاًٌ ممكن نمی باشد و مدیر یا مدیران ملكف هستند بدهی مالك یا استفاده كننده را به وسیله اظهار نامه رسماً مطالبه نماید . اظهار نامه بر روی فرمهای مخصوصی كه از دادگاه تهیه می شود وسیله مدیر ساختمان در سه نسخه تنظیم و ذیل آن امضاء می شود سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و توسط مامور ابلاغ به بدهكار ابلاغ می شود .

10- خودداری از دادن خدمات مشترك به مالكین یا استفاده كنندگان بدهكار :
این وظیفه و اختیار پس از ارسال اظهار نامه به مالكین یا استفاده كنندگان بدهكار برای مدیر یامدیران ایجاد می شود زیر ابموجب ماده 10 مكرر قانون هرگاه مالك یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد ،‌مدیر یا مدیران می توانند به تشخیص خود با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع آب گرم ( نه آب سرد ) برق ، گاز و غیره به او خودداری كنند تابدین وسیله بدهكار مجبور به پرداخت بدهی خود شود .
بدیهی است مدیر یا مدیران نمی توانند و نباید پیش از ابلاغ اظهار نامه ، مالك یا استفاده كننده بدهكار را ، از خدمات مشترك محروم كنند .

11- تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات ساختمان :
چنانچه مدیر یا هیات مدیره حسب وظایف و اختیارات قانونی خود جهت وصول مطالبات ساختمان از مالكین یا استفاده كنندگان بدهكار اظهار نامه ارسال كنند ، لكن مالك یا استفاده كننده بدهكار ، همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه مزبور اظهار نامه ابلاغ شده ، اجرائیه صادر خواهد كرد .عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت .
پس از ابلاغ اجرائیه توسط دفتر اسناد رسمی ، معادل بدهی بدهكار، اموال او بازداشت شده و قیمت اموال بازداشت شده توسط كارشناس ، ارزیابی و سپس به حراج و مزایده گذاشته می شود . بدین صورت طلب ساختمان وصول می گردد .

12- طرح دعوی در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان :
مدیر یا هیأت مدیره می تواند ببرای دریثافت مطالبات سساختمان علاوه بر ابلاغ اظهار نامه و صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت محل وقوع آپارتمان می توانند از طریق طرح و اقامه دعوی در دادگاه نسبت به وصول مطالبات ساختمان از واحد یا واحدهای بدهكار اقدام نماید .

13- دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترك ساختمان :
برابر ماده 12 قانون تملك آپارتمانها ، دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترك را كه به تائید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالك یا قائم مقام او مطالبه نماید با توجه به ماده فوق ، تائید تسویه حساب هزینه های مشترك و دادن گواهی مربوطه به مالكی كه قصد انتقال آپارتمان خود به غیر ، را دارد ، از وظایف مدیر یا مدیران است كه مالك انتقال دهنده ناچار است برای تنظیم سند انتقال خود ، به دفتر خانه مربوطه ارائه نماید .

14- درخواست از وزارت مسكن و شهرسازی مبنی بر انتخاب كارشناسلن موضوع ماده 13 قانون:
آنچه كه در ماده 13 قانون تملك آپارتمانها مقرر گردیده در رابطه با پایان عمر مفید و فرسودگی كلی ساختمان و النهایه لزوم تجدید بنای آن است . در این ماده پیش بینی گردیده كه تشخیص پایان عمر مفید و فرسودگی كلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از پایان عمر مفید و فرسودگی ساختمان به عهده سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری است كه انتخاب كارشناسان مزبور به عهده مالكان بوده و درصورتی كه مالكان ساختمان در این خصوص توافقی نداشته باشند وزارت مسكن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یاد شده خواهد كرد .

15- اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی :
چنانچه مجمع عمومی مالكان با اكثریت آراء تصویب نماید كه مجموعه ساختمان بازسازی شود ، اجرای این مصوبه براساس تبصره 1 ماده 13 قانون به عهده مدیر یا مدیران است كه به نمایندگی از طرف مالكین اقدامات موضوع ماده یاد شده را انجام می دهند .

16- درخواست تخلیه واحدهای خود داری كننده از همكاری در امر بازسازی ساختمان:
تبصره 2 ماده 13 قانون مصرح است بر اینكه (( چنانچه مالك خود داری كننده از همكاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند ، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد كرد ، لذا یكی دیگر از وظایف مدیر یا مدیران درخواست تخلیه واحدی است كه مالك آن از همكاری جهت تجدید بنای ساختمان یا عدم تخلیه واحد خود ، امتناع و از همكاری خودداری می ورزند .

Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:15 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis generico lilly prices on cialis 10 mg canada discount drugs cialis cialis italia gratis cialis prezzo al pubblico we choice cialis pfizer india cialis uk next day cialis canada on line look here cialis order on line safe dosage for cialis
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:06 ب.ظ

Excellent material. Many thanks.
we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg scheda tecnica the best site cialis tablets cialis coupons cialis e hiv ou trouver cialis sur le net chinese cialis 50 mg cialis 50 mg soft tab purchasing cialis on the internet look here cialis cheap canada
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:30 ب.ظ

Many thanks! Loads of advice.

cialis 5 mg funziona cialis with 2 days delivery dosagem ideal cialis cialis uk next day cialis cost dose size of cialis generic cialis with dapoxetine cialis with 2 days delivery cialis coupons printable how do cialis pills work
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:59 ق.ظ

Really many of valuable material!
estudios de cialis genricos cialis generico en mexico cialis venta a domicilio cialis diario compra order a sample of cialis generic cialis in vietnam cialis cuantos mg hay cialis tadalafil il cialis quanto costa callus
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 08:27 ب.ظ

You reported it adequately!
effetti del cialis venta de cialis canada usa cialis online cialis sans ordonnance overnight cialis tadalafil cialis generic availability prezzo di cialis in bulgaria cialis tablets australia calis cialis lowest price
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 09:34 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis 5 mg schweiz tadalafil 20 mg cialis uk cialis tablets we use it cialis online store only best offers cialis use cialis sicuro in linea cialis vs viagra cialis 100mg suppliers enter site very cheap cialis
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 09:42 ب.ظ

With thanks, Fantastic information.
cialis e hiv we choice cialis uk cipla cialis online generic cialis tadalafil cialis online generic cialis soft gels where do you buy cialis effetti del cialis link for you cialis price cialis taglich
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Nicely spoken truly! .
cialis uk buying brand cialis online sublingual cialis online effetti del cialis cialis online cialis bula cialis pills in singapore cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk cialis kamagra levitra
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:11 ب.ظ

Terrific postings. Appreciate it!
generic cialis review uk cialis ahumada tadalafil tablets price cialis per pill 200 cialis coupon cialis 20 mg cost discount cialis cialis purchasing cialis daily dose generic cialis dose 30mg
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:28 ق.ظ

Whoa lots of beneficial material!
effetti del cialis generic cialis pro we use it cialis online store link for you cialis price cialis wir preise we like it cialis soft gel cialis kaufen bankberweisung buy cialis cheap 10 mg we recommend cialis info viagra vs cialis
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Whoa a good deal of awesome knowledge.
cialis en mexico precio ou acheter du cialis pas cher cialis uk cialis for sale cialis generico milano acquistare cialis internet cialis generico online enter site 20 mg cialis cost cialis in sconto non 5 mg cialis generici
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:12 ق.ظ

Kudos, I value this!
cialis without a doctor's prescription tadalafilo cialis kaufen wo acheter cialis meilleur pri we choice cialis pfizer india low dose cialis blood pressure buy brand cialis cheap cialis generic 40 mg cialis what if i take cialis professional yohimbe
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Very good stuff. Regards.
cialis alternative cuanto cuesta cialis yaho overnight cialis tadalafil order a sample of cialis 5 mg cialis coupon printable generic cialis at walmart compare prices cialis uk are there generic cialis cialis from canada cialis australian price
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 09:00 ق.ظ

You stated that adequately!
cialis generico milano cialis sicuro in linea cialis 5mg cialis kamagra levitra how to purchase cialis on line cialis reviews effetti del cialis cialis generique wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:58 ب.ظ

Wow plenty of beneficial facts.
cialis prices in england cialis dosage recommendations buying cialis in colombia cialis coupons cialis bula preis cialis 20mg schweiz cost of cialis cvs the best choice cialis woman cialis australia org low cost cialis 20mg
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:40 ب.ظ

Great forum posts. Appreciate it!
cialis qualitat brand cialis generic we use it cialis online store cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg scheda tecnica buy generic cialis click here cialis daily uk generic for cialis buy cialis cialis tadalafil
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:50 ق.ظ

Cheers, Fantastic information!
free generic cialis generic cialis soft gels price cialis wal mart pharmacy comprar cialis navarr only best offers cialis use buy online cialis 5mg link for you cialis price cialis generico milano cialis generic legalidad de comprar cialis
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 01:15 ب.ظ

Regards! A good amount of advice!

viagra vs cialis cialis generic availability we choice cialis uk cilas click here take cialis tadalafil cialis tablets cialis online cialis generico milano cialis official site
trust pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 11:51 ق.ظ

Many thanks. Ample content!

buy vistagra usa canada drugs canadian drugstore pharmacy canada best online canadian discount pharmacies canadianpharmacy safe canadian online pharmacies canadianpharmacy canadian prescriptions online serc 24 mg drugstore online india
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:20 ق.ظ

You expressed it well.
cialis per paypa how much does a cialis cost cialis baratos compran uk cialis for sale in europa only best offers 100mg cialis no prescription cialis cheap cialis mit grapefruitsaft cialis kaufen wo cialis taglich when will generic cialis be available
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:14 ب.ظ

Very good facts. Thanks.
cialis kamagra levitra where cheapest cialis tadalafil 5mg cuanto cuesta cialis yaho prix de cialis enter site 20 mg cialis cost dosagem ideal cialis tadalafil click now buy cialis brand acquisto online cialis
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:35 ب.ظ

You mentioned this fantastically.
where do you buy cialis cialis for sale in europa cialis professional yohimbe how does cialis work cialis for daily use cialis 10mg prix pharmaci cialis generique 5 mg try it no rx cialis generic cialis 20mg tablets buy brand cialis cheap
kawanboni.com/can-you-buy-cialis-at-walmart.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:38 ق.ظ

Truly tons of terrific advice.
cialis 10mg prix pharmaci cialis cipla best buy we choice cialis uk price cialis per pill tesco price cialis cialis 5 effetti collaterali cialis price in bangalore cialis 200 dollar savings card cialis professional yohimbe we recommend cialis best buy
الهام عباس زاده
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 09:01 ب.ظ
با سلام
مالک دو واحد آپارتمان در یک ساختمان هستم که یکی از واحدها فاقد پارکینگ است، بنا به درخواست بقیه مالکین می خواهند برای درب ساختمان ریموت نصب کنند.
سوال این است که آیا بنده باید در این خصوص هزینه برای یک واحد را بپردازم یا هر دو واحد را؟
با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها