تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضی باید با ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضی باید با ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد آیین دادرسی مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضی باید با ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضی باید با ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
فراهانی (محاكم تجدیدنظر استان):
آنچه مسلم است جهاتی كه در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان جهت اعاده دادرسی شمارش شده باید قبلا تحقق آن اثبات شده و مدارك آن ضمیمه پرونده (دادخواست) باشد صرف ادعای وجود یكی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مكلف به قبول اعاده دادرسی نمی كند تا ابتدا جهتی را كه ادعا شده با رسیدگی قضایی احراز نماید بلكه باید آن جهت مستند به دلیل و سندی كه تحقق آنرا اثبات می كند پیوست دادخواست باشد. بنابراین برای تحقق این جهت سه شرط لازم است 1- اسناد و مداركی به دست آید 2- این اسناد و مدارك بدست آمده مكتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد3- اسناد و مدارك بای22د پس از صدور حكم به دست آید بنابراین خواهان اعاده دادرسی به این جهت باید دلایلی بر تحقق این موارد ارائه كند ahoma" style="font-size: 10pt22">مبحث اول: اعاده دادرسی

حسب تبصره ماده 435 آ.د.م «دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد كرد» از آنجا كه صدور قرار قبولی درخواست به معنای بررسی و احراز شرایط شكلی لازم برای اعاده دادرسی از جمله بررسی رعایت مواعد و... مندرج در ماده 426 آن قانون و از جمله احراز ادعای خواهان مبنی بر مكتوم ماندن سندی در حین دادرسی اصلی است، بنابراین اصولا بررسی این موضوعات نیازی به طرح دعوا مجزا ندارد اما چنانچه خواهان به نحوی از انحاء كتمان شدن سندی را اثبات كرده باشد و دراین خصوص از دادگاه رأیی صادر شده باشد برای صدور قرار قبولی دادرسی از این جهت قابل استناد است و نیازی به اثبات مجدد آن ندارد. اما چنانچه قبلا كتمان سند ثابت نشده باشد حسب نظر عده ایی از همكاران محترم این مجتمع دادگاه باید قبل از صدور قرار قبولی آن را احراز نماید و البته این احراز ابتدائی مانع از رسیدگی مجدد آن بعد از صدور قرار قبولی و پس از اعتراض و ایراد خوانده دعوا نیست اما عده ای دیگر اعتقاد دارند صرفا باید قبل از صدور قرار قبولی مورد رسیدگی واقع شود و صدور قرار قبولی به معنای تحقق شرایط شكلی دادرسی است و در مرحله بعد فقط باید به ماهیت قضیه و از جمله اعتبار یا بی اعتباری سند مذكور رسیدگی شود و لاغیر و به نظر می رسد نظر اخیر با روح و مفاد قانون و فلسفه قرار قبولی سازگارتر باشد.
عبدالعلی اسدی (مجتمع قضایی ولیعصر«عج»)؛
ماده 430 ق.آ.د.م ناظر به بند 7 ماده 426 همان قانون می باشد كه مقرر داشته است: هر گاه جهات اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود تاریخ یاد شده باید در دادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند، اثبات گردد.لذا دادگاه صالح پس از وصول دادخواست اعاده دادرسی برابر تبصر ماده 425 ق.آ.د.م باید پس از تشكیل جلسه و رسیدگی شكلی قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نماید و چنانچه قرار قبولی صادر گردید پس از این وارد رسیدگی ماهیتی شده و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید بنابراین بر خلاف نص صریح ماده 429 كه ناظر به بند 6ماده 426 قانون مذكور راجع به سند جعلیت است و مقرر داشته متقاضی در این مورد باید حكم قطعی جعلی بودن سند را ارائه نماید و به عبارت دیگر جعلی بودن سند می بایستی قبلا و در محكمه دیگری ثابت شده باشد تا بتواند موضوع تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرد اما در ماده 430 این قانون اثبات را به رسیدگی در دادگاه صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی موكول نموده است بنابراین قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذكر مستلزم اثبات قبلی آن در محكمه جداگانه نمی باشد و عدم لزوم آن به صراحت در ماده 430 قانون مذكور بیان و وضع شده است.
سفلایی (دادگستری هشتگرد):
با توجه به اینكه نص قانونی در مورد رسیدگی ابتدایی و اثبات مكتوم بودن سند در دادگاه نداشته تا مرجع درخواست اعاده دادرسی را مكلف به تبعیت از آن نمائیم نمی توان چنین تكلیفی را مقرر نمود بر خلاف احراز جعلی بودن سند كه علت درخواست اعاده دادرسی طبق ماده 429 ق.آ.د.م از تاریخ ابلاغ بر جعلیت سند تعیین شده در ماده 430 این قانون ابتدای مهلت اطلاع از وجود سند می باشد همچنین از مقررات اعاده دادرسی مذكور در مواد 426 و بعد قانون آیین دادرسی مدنرسی از جمله بررسی رعایت مواعد و... مندرج در ماده 426 آن قانون و از جمله احراز ادعای خواهان مبنی بر مكتوم ماندن سندی در حین دادرسی اصلی است، بنابراین اصولا بررسی این موضوعات نیازی به طرح دعوا مجزا ندارد اما چنانچه خواهان به نحوی از انحاء كتمان شدن سندی را اثبات كرده باشد و دراین خصوص از دادگاه رأیی صادر شده باشد برای صدور قرار قبولی دادرسی از این جهت قابل استناد است و نیازی به اثبات مجدد آن ندارد. اما چنانچه قبلا كتمان سند ثابت نشده باشد حسب نظر عده ایی از همكاران محترم این مجتمع دادگاه باید قبل از صدور قرار قبولی آن را احراز نماید و البته این احراز ابتدائی مانع از رسیدگی مجدد آن بعد از صدور قرار قبولی و پس از اعتراض و ایراد خوانده دعوا نیست اما عده ای دیگر اعتقاد دارند صرفا باید قبل از صدور قرار قبولی مورد رسیدگی واقع شود و صدور قرار قبولی به معنای تحقق شرایط شكلی دادرسی است و در مرحله بعد فقط باید به ماهیت قضیه و از جمله اعتبار یا بی اعتباری سند مذكور رسیدگی شود و لاغیر و به نظر می رسد نظر اخیر با روح و مفاد قانون و فلسفه قرار قبولی سازگارتر باشد.
عبدالعلی اسدی (مجتمع قضایی ولیعصر«عج»)؛
ماده 430 ق.آ.د.م ناظر به بند 7 ماده 426 همان قانون می باشد كه مقرر داشته است: هر گاه جهات اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود تاریخ یاد شده باید در دادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند، اثبات ی نیز چنین تكلیفی وضع نشده است.
استناد به رأی اصراری شماره 1458- 17/8/1328 كه از مفاد آن می توان استفاده نمود مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی به مكتوم بودن سند می باشد بی وجه نیست رأی مذكور به این شرح است كه «چنانچه در حكم شماره141-29/2/1322 دیوان كشور تذكر داده شده است از جمله ادله دادگاه در حكم مورد استدعای اعاده دادرسی تصدیق دایره تحقیق اوقاف و پرونده اداره اوقاف بوده و تصدیق مذكور حاكی از مفاد و مدلول اسنادی است كه دعوی كتمان آن شده و مشعر است به اینكه سند مصالحه نامه، مورد رسیدگی محضر شرع واقع گردیده و از طرف اداره اوقاف روی اسناد مزبور قید شده كه رونوشت آنها را در پرونده ضبط كرده اند و با این حال عنوان كتمان این اسناد از طرف دعوی صحیح نبوده و استدلال دادگاه به اینكه (رونوشت غیر از اصل سند است و دلیلی بر ابلاغ آنها به مستدعیان اعاده محاكمه و یا استحضار آنان از وجود آن رونوشت ها در دست نیست) بی وجه است زیرا برای قبولی درخواست اعاده دادرسی در این مورد لازم بوده است كه كتمان سند از طرف دعوی اثبات شود و نتیجه استدلال دادگاه اثبات كتمان سند از طرف محكوم له نیست بنابراین قرار قبول درخواست اعاده دادرسی مخدوش و بر خلاف ماده 529 ق. آ.د. م است. و حكم فرجام خواسته كه مبنی بر قرار مزبور صدور یافته طبق ماده 576 ق.آ.د.م شكسته می شود». بنابراین همانطور كه از قسمت اخیر رأی استفاده می شود مرجع صلاحیت دار برای اثبات مكتوم بودن سند همان مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است .
نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركزی):
به نظر پاسخ منفی است زیرا : اولا - صدور حكم مقدماتی برای پذیرش جهات اعاده دادرسی تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق دارد یعنی در جایی كه جهات اعاده دادرسی را حیله و تقلب طرف مقابل و یا ادعای جعلیت سند، تشكیل می دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلی و یا حیله و تقلبی كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسی شده در یك مرجع كیفری مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد تا پس از احراز حیله و تقلب و یا جعلیت سند، و نهایتا صدور حكم قطعی در این خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسی قرار داد. در حالی كه این وضعیت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق ندارد. یعنی نیازی نیست كه ابتداء حكم محكمه ای دائر بر اثبات كتمان اسناد و مدارك صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسی مطرح گردد.
ثانیا اینكه رسیدگی به جهت اعاده دادرسی مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مستلزم رسیدگی و صدور حكم مقدماتی دائر بر كتمان سند و احراز شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 نیست، بر چند دلیل و مستند استوار است: اول اینكه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ك جدید، چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادی باشد كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، این امر می تواند به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی از حكم قطعی ، مورد استفاده و طرح قرار گیرد. این مفهوم در ماده 227 آ.د.م جدیدی نیز وجود دارد؛ یعنی ممكن است دادگاه حقوقی سند مستند دعوا یا دفاع را به لحاظ جعلی بودن آن ، رد نموده و با فرض جعلیت سند كه مؤثر در دعوا نیز بوده، اصدار حكم نماید. دراین فرض هر گاه پس از قطعیت حكم، محكوم له مبادرت به طرح شكایت كیفری جعل نموده و نهایتا مرجع جزایی با عدم احراز جعلیت سند و یا احراز اصالت سند، رأی بر منع پیگرد یا برائت متهم صادر كند، محكوم علیه پرونده حقوقی اول ، می تواند به استناد رأی مرجع جزایی و بر اساس ماده 227 و بند 6 ماده 426 آ.د.م جدید، تقاضای اعاده دادرسی از حكم قطعی حقوقی نماید.
دوم آنكه قید عبارت (ثابت شده باشد) در بند6 ماده 426 آ.د.م جدید حكایت از سبق اثبات جعلیت سند دارد. در حالیكه چنین وضعیتی در خصوص بند 7 ماده 426 مشهود نیست و اساسا مقنن سبق رسیدگی و اثبات و احراز مكتوم بودن سند را در جریان دادرسی كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته ، لازم ندانسته است به همین جهت نیز مقنن در ماده 429 آ.د.م جدید صریحا به این امر اشاره نموده در صورتی كه جهت اعاده دادرسی، جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، مهلت بیست روزه اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حكم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله تقلب شروع خواهد شد. این مقرره نیز سبق رسیدگی و صدور حكم نهایی (غیر قابل فرجام) در باب جعلیت سند یا وقوع حیله و تقلب را برای امكان طرح دادخواست اعاده دادرسی و احراز یكی از جهات آن، ضروری اعلام كرده است. در حالی كه چنین مستندی در خصوص بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید پیش بینی نگردید. سوم اینكه نمی توان اساسا برای جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.ك جدید ، یك نوع رسیدگی و دادرسی جداگلای دادگستری مركزی):
به نظر پاسخ منفی است زیرا : اولا - صدور حكم مقدماتی برای پذیرش جهات اعاده دادرسی تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق دارد یعنی در جایی كه جهات اعاده دادرسی را حیله و تقلب طرف مقابل و یا ادعای جعلیت سند، تشكیل می دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلی و یا حیله و تقلبی كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسی شده در یك مرجع كیفری مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد تا پس از احراز حیله و تقلب و یا جعلیت سند، و نهایتا صدور حكم قطعی در این خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسی قرار داد. در حالی كه این وضعیت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق ندارد. یعنی نیازی نیست كه ابتداء حكم محكمه ای دائر بر اثبات كتمان اسناد و مدارك صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسی مطرح گردد.
ثانیا اینكه رسیدگی به جهت اعاده دادرسی مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مستلزم رسیدگی و صدور حكم مقدماتی دائر بر كتمان سند و احراز شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 نیست، بر چند دلیل و مستند استوار است: اول اینكه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ك جدید، چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادی باشد كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، این امر می تواند به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی از حكم قطعی ، مورد استفاده و طرح قرار گیرد. این مفهوم در ماده 227 آ.د.م جدیدی نیز وجود دارد؛ یعنی ممكن است دادگاه حقوقی سند مستند دعوا یا دفاع را به لحاظ جعلی بودن آن ، رد نموده و انه و قبل از اعاده دادرسی تصور نمود. زیرا به خلاف بحث جعلیت سند و حیله و تقلب موضوع شقوق 5 و 6 ماده 426 كه امری كیفری و واجد وصف مجرمانه هستند و حكم صادره در این دو موضوع نیز از مراجع جزایی صادر خواهدشد، درخصوص كتمان سند موضوع بند 7 ماده 426، توصیف كیفری آن امر، غیر ممكن و بلاوجه است. به ویژه جهت مزبور در قالب طرح یك دادخواست و اقامه دعوای حقوقی نیز وجه قانونی ندارد؛ زیرا چنین دادخواستی واجد چه خواسته ای می تواند باشد؟ ( خواسته احراز و اعلام كتمان سند؟)
به نظر می رسد چنین خواسته ای دارای مبنای قانونی نیست و بعضا دور و تسلسل خواهد شد.
ثالثا - باید توجه داشت همچنانكه در تبصره ماده 435 آ.د.م جدید نیز مقرر گردیده، رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله انجام می پذیرد: مرحله ناظر بر رسیدگی شكلی است كه دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی ، قرار لازم را صادر می نماید و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را قبول كند، در مرحله دوم وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. رسیدگی شكلی مرحله نخست ناظر بر مواردی همچون استناد به یكی از جهات هفت گانه اعاده دادرسی و رعایت مهلت 20 روزه و دو ماهه جهت طرح اعاده دادرسی ( ماده 427 آ.د.م جدید) می گردد.
در هر حال با توجه به استدلال بالا، به نظر اینجانب، قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 مستلزم و موكول به اثبات آن در محكمه دیگر و ارائه حكم جداگانه در خصوص اثبات مكتوم بودن اسناد و مدارك نیست. بلكه اثبات مكتوم بودن سند و سایر شرایطلای دادگستری مركزی):
به نظر پاسخ منفی است زیرا : اولا - صدور حكم مقدماتی برای پذیرش جهات اعاده دادرسی تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق دارد یعنی در جایی كه جهات اعاده دادرسی را حیله و تقلب طرف مقابل و یا ادعای جعلیت سند، تشكیل می دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلی و یا حیله و تقلبی كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسی شده در یك مرجع كیفری مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد تا پس از احراز حیله و تقلب و یا جعلیت سند، و نهایتا صدور حكم قطعی در این خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسی قرار داد. در حالی كه این وضعیت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق ندارد. یعنی نیازی نیست كه ابتداء حكم محكمه ای دائر بر اثبات كتمان اسناد و مدارك صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسی مطرح گردد.
ثانیا اینكه رسیدگی به جهت اعاده دادرسی مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مستلزم رسیدگی و صدور حكم مقدماتی دائر بر كتمان سند و احراز شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 نیست، بر چند دلیل و مستند استوار است: اول اینكه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ك جدید، چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادی باشد كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، این امر می تواند به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی از حكم قطعی ، مورد استفاده و طرح قرار گیرد. این مفهوم در ماده 227 آ.د.م جدیدی نیز وجود دارد؛ یعنی ممكن است دادگاه حقوقی سند مستند دعوا یا دفاع را به لحاظ جعلی بودن آن ، رد نموده و مقرر در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید و توجه به آن در جریان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بعمل خواهد آمد.
نظریه قریب به اتفاق اعضای كمیسیون حاضر در جلسه (1فروردین84):
اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به دلایل ذیل مستلزم اثبات قبلی آن در محكمه جداگانه نمی باشد: اولا عبارت «ثابت شود» مندرج در این بند مؤید این معنی است كه ادعای مكتوم بودن اسناد و مدارك ارائه شده از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی می بایست در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد پس از قبول درخواست رسیدگی ماهیتی شود زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار همانند بند 6 ماده مذكور از عبارت «ثابت شده باشد» استفاده می نمود كه حكایت از سبق رسیدگی به ادعای جعل و اثبات آن دارد كه برابر مفاد این بند مستدعی اعاده دادرسی می بایست با ارائه حكم مبنی بر جعلی بودن مستند موضوع دعوی درخواست اعاده دادرسی نماید.
ثانیا ماده 430 قانون مذكور ناظر به بند 7 ماده 426 كه مقرر داشته: «هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یاد شده باید در دادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند اثبات گردد». استنباط می شود دادگاهی كه صالح به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است ابتدا طبق مفاد بند مذكور به تاریخ وصول اسناد مورد ادعا رسیدگی می كند و با احراز رعایت مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست متعاقبا نسبت به ادعای مكتوم بودن از حیث ماهیتی رسیدگی خواهد نمود . لذا بنا به جهات فوق نیازی به ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك بنحو جداگانه نیست گرچه ارائه چنین حكمی بطریق اولی و با در نظر گرفتن سایر مقررات از موجبات اعاده دادرسی خواهد بود.Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 04:10 ق.ظ

Amazing facts. With thanks!
cialis side effects dangers canadian cialis click here cialis daily uk ou acheter du cialis pas cher cialis et insomni cialis 30 day sample cialis tadalafil we like it cialis soft gel cialis tadalafil cialis generico en mexico
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 12:00 ق.ظ

Useful stuff. Many thanks.
only best offers cialis use cialis 20 mg effectiveness prix de cialis free cialis non 5 mg cialis generici tadalafil 20mg overnight cialis tadalafil i recommend cialis generico cialis daily reviews the best site cialis tablets
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:31 ق.ظ

Cheers. I appreciate this!
buy cialis online price cialis wal mart pharmacy rx cialis para comprar 200 cialis coupon purchase once a day cialis wow cialis tadalafil 100mg generic cialis tadalafil dose size of cialis wow cialis tadalafil 100mg free cialis
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:20 ب.ظ

Cheers. An abundance of knowledge!

cialis prezzo in linea basso cialis kamagra levitra cialis side effects cialis online cialis en 24 hora viagra or cialis callus cialis en 24 hora cialis online holland cialis tablets
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:52 ق.ظ

Regards. A lot of info!

cialis 20 mg effectiveness cheap cialis cialis taglich cialis italia gratis acquisto online cialis when can i take another cialis where to buy cialis in ontario best generic drugs cialis cialis professional yohimbe cialis billig
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:53 ق.ظ

Valuable facts. Regards.
cialis official site price cialis best cialis daily reviews cialis uk next day only best offers cialis use cialis dose 30mg cialis without a doctor's prescription cialis et insomni cialis generika cialis for sale
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Fantastic forum posts. Thank you.
cialis kaufen cialis for daily use import cialis calis generic cialis in vietnam female cialis no prescription try it no rx cialis click here cialis daily uk cialis online nederland comprar cialis 10 espa241a
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 12:27 ب.ظ

Whoa loads of great facts.
generic cialis at the pharmacy cialis online deutschland buy cialis online cheapest what is cialis cialis with 2 days delivery weblink price cialis side effects of cialis tadalafil tablets cialis bula get cheap cialis
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:29 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis arginine interactio cialis 5 mg dosagem ideal cialis prices for cialis 50mg try it no rx cialis compare prices cialis uk cialis dosage recommendations can i take cialis and ecstasy price cialis per pill cialis 5 mg
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 12:56 ق.ظ

Thank you! Lots of facts!

compare prices cialis uk cialis generico in farmacia generic cialis enter site 20 mg cialis cost cialis online generic cialis at the pharmacy side effects of cialis buy cialis cheap 10 mg cialis soft tabs for sale cialis 5 mg
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:23 ب.ظ

Cheers! I value this.
how to purchase cialis on line prix cialis once a da legalidad de comprar cialis order generic cialis online cialis patentablauf in deutschland we like it cialis soft gel cialis qualitat cialis coupon cialis 20 mg cut in half buy cialis cheap 10 mg
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:55 ق.ظ

Fantastic material. Cheers.
achat cialis en suisse fast cialis online american pharmacy cialis cialis diario compra safe dosage for cialis effetti del cialis cialis kaufen bankberweisung cialis 100mg suppliers dosagem ideal cialis cialis usa cost
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:11 ق.ظ

Kudos, I value it!
cialis authentique suisse comprar cialis 10 espa241a cialis uk cialis patent expiration canadian drugs generic cialis cialis billig cialis from canada generic cialis at the pharmacy when will generic cialis be available cialis arginine interactio
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:34 ق.ظ

Regards! An abundance of information.

cialis lilly tadalafi cipla cialis online when can i take another cialis buy cheap cialis in uk canada discount drugs cialis we recommend cheapest cialis cialis en mexico precio link for you cialis price only now cialis 20 mg venta cialis en espaa
buy generic cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 02:34 ب.ظ

You've made your stand quite effectively..
cialis purchasing wow cialis 20 cialis cost cialis for bph 40 mg cialis what if i take cialis canada on line cialis 5 mg brand cialis generic tadalafil generic cialis free trial
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 11:23 ق.ظ

Good postings. Thanks a lot!
canadian cialis buy brand cialis cheap cialis qualitat side effects for cialis cost of cialis per pill cialis super acti cialis rezeptfrei sterreich cialis arginine interactio enter site very cheap cialis enter site very cheap cialis
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 02:55 ق.ظ

Thanks! I appreciate this.
link for you cialis price generic cialis in vietnam cialis tablets for sale canadian drugs generic cialis cialis generic availability when will generic cialis be available we use it cialis online store cialis canadian drugs estudios de cialis genricos cialis baratos compran uk
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 12:30 ق.ظ

Reliable advice. With thanks.
price cialis per pill cialis online if a woman takes a mans cialis prezzo cialis a buon mercato cialis soft tabs for sale cialis 5 mg cialis 10mg prix pharmaci safe dosage for cialis sialis cialis for daily use
buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:55 ب.ظ

You've made your point pretty clearly.!
cialis for sale in europa cialis lowest price when can i take another cialis cialis 200 dollar savings card try it no rx cialis no prescription cialis cheap cialis canada dosagem ideal cialis cialis therapie we choice cialis uk
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:17 ق.ظ

You actually suggested that effectively.
canadian drugs generic cialis cialis great britain usa cialis online cialis side effects cialis official site cialis efficacit we choice cialis pfizer india cialis official site generic cialis cialis 20 mg cut in half
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 02:30 ق.ظ

Point effectively regarded!!
cilas ou trouver cialis sur le net are there generic cialis tadalafil 5mg cialis generico in farmacia only here cialis pills generic cialis in vietnam cialis usa cost free generic cialis tadalafilo
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 12:01 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of stuff.

only best offers cialis use cialis para que sirve prix de cialis click here to buy cialis cialis dosage amounts free generic cialis sublingual cialis online only now cialis for sale in us online cialis cialis generique
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:10 ب.ظ

Great write ups. Cheers!
order cialis from india cialis patentablauf in deutschland effetti del cialis we recommend cialis best buy how much does a cialis cost 40 mg cialis what if i take cialis online nederland cialis 05 cialis bula calis
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 12:27 ب.ظ

Awesome content. Thanks a lot.
cialis kaufen wo cialis from canada online prescriptions cialis if a woman takes a mans cialis only now cialis for sale in us cialis pills tadalafil generic cialis et insomni cialis kaufen cialis patent expiration
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 03:23 ق.ظ

Thanks a lot. Terrific information.
tesco price cialis click now cialis from canada generic cialis at the pharmacy cialis y deporte ou acheter du cialis pas cher cialis tadalafil wow cialis 20 cialis in sconto click here take cialis how much does a cialis cost
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 12:56 ق.ظ

Tips clearly used.!
cialis for sale the best site cialis tablets prices for cialis 50mg generic cialis at walmart generic cialis in vietnam cialis online holland cialis patentablauf in deutschland preis cialis 20mg schweiz buy cialis cheap 10 mg cialis online deutschland
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:05 ب.ظ

Factor well applied.!
cialis en 24 hora cialis usa cost cialis sicuro in linea cialis generico online comprar cialis 10 espa241a chinese cialis 50 mg cialis generique cialis 5 mg funziona cialis 5mg cialis arginine interactio
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:34 ب.ظ

Thanks a lot, An abundance of information.

cialis 5 mg schweiz how to purchase cialis on line miglior cialis generico cialis name brand cheap miglior cialis generico dosagem ideal cialis miglior cialis generico cialis generique 5 mg canadian discount cialis rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:03 ق.ظ

With thanks! Lots of write ups.

cialis patentablauf in deutschland cialis generika get cheap cialis cialis from canada interactions for cialis import cialis cialis for bph when can i take another cialis cialis canadian drugs low dose cialis blood pressure
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:13 ق.ظ

Terrific data. Thanks a lot!
cialis manufacturer coupon generic cialis with dapoxetine try it no rx cialis when can i take another cialis cipla cialis online buy cheap cialis in uk prices on cialis 10 mg low dose cialis blood pressure preis cialis 20mg schweiz legalidad de comprar cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها