تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد خانواده ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه موضوع اصل21 قانون اساسی (خانواده) و ماده 14 قانون حمایت خانواده چگونه است؟

تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه موضوع اصل21 قانون اساسی (خانواده) و ماده 14 قانون حمایت خانواده چگونه است؟
ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی) :
طبق ماده 14 قانون حمایت از خانواده اولا دادگاه صالح جهت اعمال ضمانت اجرای عدم اجرای دستور دادگاه همان دادگاه خانواده می باشد ثانیا با توجه به اینكه در انتهای همان ماده مقرر شده چنانچه عمل مستنكف از اجرای دستور دادگاه جرم باشد باید به مجازات مقرر برای آن جرم نیز محكوم شود بنابراین به نظر می رسد ضمانت اجرای مذكور فارغ از بحث جرم بودن یا نبودن عمل است در حقیقت حربه ای است برای اجرای رأی دادگاه لذا به استناد ماده 2 آیین نامه نحوه اجرای احكام و تصمیمات دادگاه خانواده پس از احراز ممانعت از ملاقات طفل در صورت جلسه ای كه می تواند در غیاب محكوم علیه نیز باشد دستور وصول وجه مذكور را به مأموران اجراء بدهد.
اظهار نظر قضات محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران:
نظریه اكثریت:
با توجه به مقررات حاكمه و باد حسب اتفاق آراء محاكم منوط به مالكیت قانونی (وفق مقررات ثبتی) دادخواه می‌باشد در ما نحن فیه مالكیت بر عین وجود نداشته و صرف حق كسب یا پیشه و سرقفلی حق موضوع دعوای خلع ید را ایجاد نمی‌نماید هر چند طرح دعوی بر مبنای دعاوی تصرف می‌‌تواند حسب مورد مطمح نظر قرار گیرد . آقای محمدی (دادگاه بخش گلستان):
برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 « هیچ‌ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعو را برابر قانون درخواست نموده باشند»
حال سؤال مطرح می‌شود كه آیا دارنده حق كسب و پیشه و سرقفلی ذینفع محسوب می‌شود، برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا «حق» را در اصطلاح «حق كسب و پیشه و سرقفلی» معنی كنیم، همانطوری كه می‌دانیم دارا شدن چیزی را حق گویند و یكی از معنای حق در مال و نسبت به مال اعم از مال منقول و غیر منقول ظهور دارد از این دیدگاه حق ، « نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع بكار می‌رود چنانچه گویند مالكیت عین، مالكیت دین، مالكیت منفعت، مالكیت انتفاع مالكیت حق مانند مالكیت حق خیار و مالكیت حق تحجیر.
حق كسب و پیشه و سرقفلی نوعی حق انتفاع است كه ماكلیت به همراه دارد و آن مالكیت انتفاع نسبت به منافع عین است.
اما حق انتفاع، حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن مال ملاحظه ماده14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن ماه سال 1353 كه قانونگذار در مقام تعیین مجازات برای فردی كه از ملاقات طفل ممانعت به عمل آورده جزای نقدی از هزار تا ده هزار ریال مقررداشته و با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی كه شورای حل اختلاف را صالح در رسیدگی به جرایم متضمن مجازات جزای نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال برشمرده لذا موضوع ممانعت از ملاقات طفل بدوا با شكوائیه در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و در صورت احراز این امر و قطعیت تصمیم شورای حل اختلاف مراتب جهت تعیین احتمالی حق حضانت بنابر اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده و به صراحت بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) در دادگاه خانواده مطرح تا در این خصوص اتخاذ گردد.
نظریه اقلیت:
همانطور كه از صورت مسئله مستفاد می شود مراد از طرح آن بیان تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل با توجه به دو قانون اعلامی می باشد بنابه مراتب و از توجه به ماده واحده قانون مرقوم كه متضمن ارائه صلاحیت در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 21 قانون اساسی علاوه بر صلاحیت خانواده كه شارع مقدس در مقام تعیین مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل علاوه بر جزای نقدی مرتكب، بالصراحه بیان داشته«... دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محكومیت مزبور حضانت طفل به شخص دیگری نماید...» لهذا با توجه به صلاحیت عام دادگاه خانواده و شایستگی قاضی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 21 قانون اساسی علاوه بر مسائل عمومی و به صراحت بند7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه موضوع اصل 21 قانون اساسی موضوع ممانعت از ملاقات طفل به موجب شكوائیه در دادگاه خانواده مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد خصوصا آنكه صدر ماده 14 قانون حمایت خانواده دلالت بر صلاحیت دادگاه خانواده در امر رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل دارد.
عبدالعلی اسدی (مجتمع قضایی ولیعصر«عج»):
با توجه به مفاد ماده 14 قانون حمایت از خانواده، موضوع در دادگاه خانواده رسیدگی می شود و مبالغی كه در ماده 14 آمده مجازات نیست و چنانچه اقدام مرتكب جرم باشد (از مصادیق ماده 632 قانون مجازات اسلامی ذینفع می تواند تعقیب متهم را در مرجع جزائی تقاضا نماید و این امر به صراحت در متن ماده 14 مذكور آمده است و حتی رسیدگی هم زمان آن در دادگاه خانواده و مراجع جزائی منعی ندارد مورد تجویز قانونگذار در ماده مذكور قرار گرفته است.
نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز):
به نظر می رسد موضوع سؤال اصولا ناظر بر وصف حقوقی و یا جزایی موضوع ممانعت از ملاقات طفل و همچنین صلاحیت مرجع قضایی مربوط می باشد در این خصوص علاوه بر ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 و ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 قابل توجه و بررسی است: تردیدی نیست كه با توجه به بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تد حسب اتفاق آراء محاكم منوط به مالكیت قانونی (وفق مقررات ثبتی) دادخواه می‌باشد در ما نحن فیه مالكیت بر عین وجود نداشته و صرف حق كسب یا پیشه و سرقفلی حق موضوع دعوای خلع ید را ایجاد نمی‌نماید هر چند طرح دعوی بر مبنای دعاوی تصرف می‌‌تواند حسب مورد مطمح نظر قرار گیرد . آقای محمدی (دادگاه بخش گلستان):
برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 « هیچ‌ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعو را برابر قانون درخواست نموده باشند»
حال سؤال مطرح می‌شود كه آیا دارنده حق كسب و پیشه و سرقفلی ذینفع محسوب می‌شود، برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا «حق» را در اصطلاح «حق كسب و پیشه و سرقفلی» معنی كنیم، همانطوری كه می‌دانیم دارا شدن چیزی را حق گویند و یكی از معنای حق در مال و نسبت به مال اعم از مال منقول و غیر منقول ظهور دارد از این دیدگاه حق ، « نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع بكار می‌رود چنانچه گویند مالكیت عین، مالكیت دین، مالكیت منفعت، مالكیت انتفاع مالكیت حق مانند مالكیت حق خیار و مالكیت حق تحجیر.
حق كسب و پیشه و سرقفلی نوعی حق انتفاع است كه ماكلیت به همراه دارد و آن مالكیت انتفاع نسبت به منافع عین است.
اما حق انتفاع، حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن مال عدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376، صرفا دادگاههای خانواده صلاحیت رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل را دارند و این موضوع دارای هر دو وصف حقوقی و جزایی می باشد. النهایه در مواردی كه خواسته اعطای حضانت با تقدیم دادخواست صورت می گیرد، دادگاه خانواده بی تردید صلاحیت دارد تا ضمن رأی به حضانت، راجع به ملاقات طفل و مدت و محل آن تصمیم بگیرد و در خصوص ماده 14 قانون حمایت خانواده نیز، دادگاه خانواده می تواند ضمن الزام مستنكف (شخصی كه حضانت طفل با اوست و از ملاقات طفل با طرف مقابل جلوگیری و ممانعت بعمل می آورد) به رفع ممانعت، مستنكف را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغ مندرج در ماده 14 قانون حمایت خانواده محكوم نماید. بی تردید با لحاظ بخش پایانی ماده 14 قانون فوق كه حكم مقرر در صدر ماده مزبور (محكومیت به پرداخت مبلغ معین) را مانع تعقیب جزایی متهم طبق قوانین جزایی نشناخته، باید بر آن بود كه از نظر مقنن، محكومیت متخلف از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال، وصف كیفری و جزایی ندارد و موضوع به عنوان یكی از متعلقات و تبعات رأی دادگاه بر ممانعت از ملاقات طفل، در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود. چنانچه عبارت مندرج در قسمت آخر ماده 14 قانون حمایت خانواده پیش بینی نمی شد، بی تردید باید حكم به پرداخت مبلغ معین مندرج در صدر ماده مزبور را بالحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 36 قانون اساسی، واجد وصف مجرمانه دانست.
نكته دیگر آنكه ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عمدتا ناظر بر اشخاصی است كه در قبال دستمزد و در مدت كوتاهی، از طفل نگهداری می كنند مانند مهد كودك ها و یا خدمه و اشخاصی كه در منزل به این كار گمارده می شوند. در نهایت اطلاق مقرره فوق به كیفیتی است كه می توان آن را ناظر بر استنكاف از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق نیز دانست. ولی به لحاظ اصول حاكم بر مقررات كیفری از جمله استثنایی بودن مقررات جزایی و تفسیر مضیق آن، باید نسبت به شامل شدن ماده 632 قانون مجازات اسلامی بر ما نحن فیه تردید كرد. چنانچه بخواهیم از این تردید چشم پوشی نمائیم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی كیفری به موضوع ممانعت از ملاقات طفل ( با لحاظ پاراگراف سوم ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 5 آئین نامه اجرایی آن ) پس از دستور ریاست قوه قضائیه، ممكن خواهد بود.
نظریه قریب به اتفاق اعضای كمیسیون حاضر در جلسه (1/2/84)
بند 3 اصل بیست و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده را مقرر نموده و بر همین اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاهای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 در تاریخ 8/5/76به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هر چند كه به موجب بند 7 ماده واحده مذكور رسیدگی به دعوی حضانت و ملاقات اطفال به عهده این دادگاه قرارگرفته لیكن با توجه به صلاحیت عام این دادگاه در رابطه با رسیدگی به مسائل خانواده و اینكه ماده 14 قانون حماد حسب اتفاق آراء محاكم منوط به مالكیت قانونی (وفق مقررات ثبتی) دادخواه می‌باشد در ما نحن فیه مالكیت بر عین وجود نداشته و صرف حق كسب یا پیشه و سرقفلی حق موضوع دعوای خلع ید را ایجاد نمی‌نماید هر چند طرح دعوی بر مبنای دعاوی تصرف می‌‌تواند حسب مورد مطمح نظر قرار گیرد . آقای محمدی (دادگاه بخش گلستان):
برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 « هیچ‌ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعو را برابر قانون درخواست نموده باشند»
حال سؤال مطرح می‌شود كه آیا دارنده حق كسب و پیشه و سرقفلی ذینفع محسوب می‌شود، برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا «حق» را در اصطلاح «حق كسب و پیشه و سرقفلی» معنی كنیم، همانطوری كه می‌دانیم دارا شدن چیزی را حق گویند و یكی از معنای حق در مال و نسبت به مال اعم از مال منقول و غیر منقول ظهور دارد از این دیدگاه حق ، « نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع بكار می‌رود چنانچه گویند مالكیت عین، مالكیت دین، مالكیت منفعت، مالكیت انتفاع مالكیت حق مانند مالكیت حق خیار و مالكیت حق تحجیر.
حق كسب و پیشه و سرقفلی نوعی حق انتفاع است كه ماكلیت به همراه دارد و آن مالكیت انتفاع نسبت به منافع عین است.
اما حق انتفاع، حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن مال یت از خانواده همچنان به قوت خود باقی است می توان گفت تشریفات رسیدگی نسبت به موضوع سؤال (ممانعت از ملاقات طفل) نیز به عهده همین دادگاه است با این توضیح كه محكومیت به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال نه از باب مجازات بلكه به عنوان یكی از متعلقات و تبعات رأی خواهد بود زیرا كه در قسمت اخیر ماده یاد شد آمده است «در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود».Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 05:57 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
5 mg cialis pharmacie en ligne opinioni cialis generico generic cialis cialis rckenschmerzen buying cialis on internet cialis generico milano click now cialis from canada cialis free trial cialis 30 day sample rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis delhi
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:48 ق.ظ

Regards! Fantastic stuff.
comprar cialis 10 espa241a weblink price cialis acquistare cialis internet order generic cialis online canadian drugs generic cialis cialis coupon click now cialis from canada cialis vs viagra the best choice cialis woman achat cialis en europe
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:34 ب.ظ

Info well applied!.
cialis canada on line comprar cialis 10 espa241a cialis price thailand cialis generique cialis mit grapefruitsaft walgreens price for cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis kamagra levitra cialis prezzo in linea basso buy cialis
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:00 ق.ظ

Incredible plenty of good info.
tesco price cialis we like it safe cheap cialis cialis generique walgreens price for cialis enter site natural cialis viagra vs cialis canadian discount cialis only now cialis for sale in us cialis manufacturer coupon cialis official site
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:55 ب.ظ

You suggested that fantastically!
buy cialis sample pack generic cialis with dapoxetine miglior cialis generico cialis arginine interactio where to buy cialis in ontario enter site 20 mg cialis cost cialis daily side effects for cialis cialis en mexico precio dose size of cialis
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 04:34 ق.ظ

Thank you! I like this!
comprar cialis 10 espa241a cialis generique 5 mg cialis authentique suisse when can i take another cialis cialis 50 mg soft tab buy cialis uk no prescription legalidad de comprar cialis achat cialis en suisse tadalafil prices for cialis 50mg
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 04:25 ب.ظ

You've made your stand very effectively.!
we choice cialis pfizer india buy cheap cialis in uk best generic drugs cialis purchase once a day cialis cialis prezzo al pubblico canadian discount cialis cialis italia gratis precios cialis peru tadalafil tablets chinese cialis 50 mg
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 04:17 ق.ظ

Factor certainly considered..
cialis daily reviews cialis savings card rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online nz interactions for cialis cialis 5 mg para diabeticos buying cialis in colombia cialis free trial cialis canada cialis 100 mg 30 tablet
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 03:49 ب.ظ

Thanks. An abundance of tips.

cialis super acti buy name brand cialis on line tadalafilo cialis generico in farmacia we like it safe cheap cialis we like it safe cheap cialis canadian drugs generic cialis does cialis cause gout cialis cuantos mg hay buying brand cialis online
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 03:57 ق.ظ

You actually suggested it superbly!
pastillas cialis y alcoho cialis for bph cialis prezzo di mercato we choice cialis uk viagra vs cialis online cialis cialis cipla best buy cialis pas cher paris overnight cialis tadalafil get cheap cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 04:27 ب.ظ

Appreciate it! Plenty of stuff.

does cialis cause gout costo in farmacia cialis cialis generico online cialis rckenschmerzen we recommend cialis best buy cialis dosage recommendations cialis professional yohimbe prix de cialis deutschland cialis online cialis 5 mg para diabeticos
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 03:33 ق.ظ

Thanks! I value it.
i recommend cialis generico cialis dose 30mg viagra vs cialis vs levitra if a woman takes a mans cialis cialis online enter site natural cialis tadalafil 20 mg cialis tadalafil online how to purchase cialis on line when will generic cialis be available
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 04:18 ب.ظ

Thank you. Awesome stuff.
buy cialis uk no prescription callus usa cialis online enter site 20 mg cialis cost we like it cialis price does cialis cause gout buying brand cialis online only now cialis for sale in us cialis ahumada cialis sale online
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 04:32 ق.ظ

You suggested it effectively!
cialis bula cialis for bph click here take cialis cialis side effects we recommend cheapest cialis 5 mg cialis coupon printable cialis arginine interactio buy cialis online cheapest only best offers 100mg cialis acquisto online cialis
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:09 ب.ظ

Very good information. Thanks.
prix cialis once a da cialis pills in singapore miglior cialis generico only now cialis 20 mg prezzo di cialis in bulgaria cialis canadian drugs buying cialis on internet cialis generique cialis taglich i recommend cialis generico
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:14 ق.ظ

You made the point.
cialis tadalafil where do you buy cialis cialis tablets australia cialis diario compra generic cialis soft gels cialis preise schweiz cipla cialis online online cialis venta cialis en espaa buying cialis overnight
buy cialis usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:38 ب.ظ

Appreciate it! Quite a lot of knowledge.

dose size of cialis brand cialis nl generico cialis mexico discount cialis look here cialis order on line generic cialis soft gels cialis sicuro in linea generic cialis pro cialis online nederland non 5 mg cialis generici
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:39 ق.ظ

Very good facts, Thank you!
tarif cialis france wow cialis 20 trusted tabled cialis softabs tadalafil 10 mg cialis for bph buy original cialis cialis coupons printable import cialis tadalafil 20mg buy name brand cialis on line
levitra without a doctor prescription
جمعه 20 مهر 1397 04:36 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg buy generic levitra vardenafil levitra prices buy levitra generic levitra generic levitra buy levitra 10mg vardenafil
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 04:31 ب.ظ

Awesome material. Regards!
cialis for daily use cialis et insomni cialis for sale buy cialis cheap 10 mg generic cialis levitra click here take cialis order cialis from india cialis daily dose generic enter site natural cialis acquistare cialis internet
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه 8 مهر 1397 10:35 ق.ظ

Thanks a lot! Useful stuff!
generic cialis at the pharmacy dose size of cialis precios cialis peru fast cialis online cialis 20mg cialis cost cialis bula cialis price thailand cialis rezeptfrei cialis e hiv
canada online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 11:57 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
online pharmacies of canada canadian online pharmacies reviews canada online pharmacies legitimate canadian pharmacies stendra canadian pharmacycanadian pharmacy drugstore online canada canadian prescriptions online canadian online pharmacies legitimate global pharmacy canada canadian pharmacies online prescriptions
cialisvipsale.com
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:40 ق.ظ

You actually stated that wonderfully!
buy cialis online legal cialis billig generic cialis at walmart generic cialis tadalafil buy cialis cheap 10 mg tadalafil generic venta cialis en espaa the best site cialis tablets prices for cialis 50mg cialis arginine interactio
cialisyoues.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:30 ب.ظ

You actually mentioned this very well!
we like it cialis soft gel cialis therapie cialis generika enter site very cheap cialis cialis 5 mg para diabeticos generic for cialis wow look it cialis mexico cuanto cuesta cialis yaho cialis tablets tadalafil 5mg
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:42 ق.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
drugs for sale in uk pharmacy near me online canadian discount pharmacies canadian medications online pharmacies in usa legitimate canadian mail order pharmacies online pharmacies india canada pharmacies online prescriptions canada vagra trusted pharmacy canada
viagra 20 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:22 ق.ظ

Wonderful material. Thank you!
how to get cheap viagra order viagra online without prescription buy viagra next day delivery uk cheap viagra online uk pharmacy viagra prices where buy viagra uk buy viagra online now buy sildenafil tablets buy cheap viagra online next day delivery buyviagra
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:55 ب.ظ

Regards, Plenty of posts!

chinese cialis 50 mg cialis usa cost buy online cialis 5mg generic cialis pill online preis cialis 20mg schweiz cialis generic tadalafil buy cialis price in bangalore cialis cost cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg schweiz
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:51 ق.ظ

Awesome advice. Many thanks.
cialis dosage amounts interactions for cialis cialis manufacturer coupon cialis generico milano generic cialis 20mg tablets online prescriptions cialis chinese cialis 50 mg precios de cialis generico cialis generika cialis therapie
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:07 ب.ظ

Seriously loads of amazing data.
cialis 30 day sample purchase once a day cialis cialis 5 mg get cheap cialis venta de cialis canada cialis price in bangalore cialis lowest price generic cialis tadalafil cialis billig generic cialis review uk
http://viabiovit.com/viagra-kaufen-ohne-kreditkarte.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:24 ق.ظ

Regards, Wonderful stuff.
viagra to buy where can you buy viagra online buy viagra where buy generic viagra pills how to buy viagra without prescription buy viagra next day delivery viagra pill how to buy viagra uk generic viagra online usa sildenafil and viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها