تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - مسائل مربوط به حقوق خانواده در آراء و دیدگاه های قضات

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

مسائل مربوط به حقوق خانواده در آراء و دیدگاه های قضات

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد خانواده ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

در زیر به برسی و مشاهده دیدگاههای قضات تهران در خصوص مسائل مربوط به حقوق خانواده می پردازیم

طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع میشود چه نوع طلاقى است؟ آیا قاضى دادگاه مى‏تواند بدون رضایت زوج قبول بذل نماید و رأى به طلاق خلع دهد؟ نظریه قریب به اتفاق - (76/11/29):

الف : ماده 1145 قانون مدنى در خصوص احصاء طلاقهاى بائن، مربوط به موارد عادى طلاق است (مواردى كه شوهر همسرش را طلاق مى‏دهد). مواردى كه زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاكم درخواست طلاق مى‏نماید در مواد 1130-1129-1119-1029 قانون مدنى آمده است. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر، -ماده‏1029 ق.م:«هرگاه‏شخصى چهارسال تمام غایب‏مفقودالاثرباشدزن‏اومى‏تواند تقاضاى‏طلاق‏كند ودراینصورت با رعایت ماده‏1023 حاكم او را طلاق میدهد.»

ماده 1119 ق.م: «طرفین عقد از ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتارى نماید كه زندگانى آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس‏از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

ماده 1130 ق.م: «در صورتى كه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وى مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند، چنانچه عسروحرج مذكور درمحكمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتى كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‏شود.»

موضوع ماده 1029 قانون مدنى، با توجه به ماده 1030 همان قانون رجعى است و طلاق زوجه با استفاده از وكالت ضمن عقد (ماده 1119 قانون مدنى) تابع شرایط وكالت و طبیعت طلاق است. امّا در مواردى كه شوهر مستنكف از دادن نفقه زوجه است و امكان الزام او به دادن نفقه وجود ندارد طبق ماده 1129 قانون مدنى حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى‏نماید همچنین در موردى كه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه است با توجه به ماده 1130 قانون مدنى حاكم زوج را اجبار به طلاق مى‏نماید و در صورتیكه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم طلاق داده مى‏شود، در دو مورد اخیر (مواد 1129 و 1130 قانون مدنى) چون زندگى زناشوئى دچار اختلال گردیده و حاكم براى رهائى زوجه از این وضعیت غیرقابل تحمل زوج را اجبار به طلاق مى‏كند، رجعى دانستن این نوع طلاقها فى‏الواقع بمعنى عبث بودن اقدام حاكم و بقاء زوجه در وضعیت اولیه است لذا این نوع طلاقها را نمى‏توان رجعى محسوب نمود.

طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع میشود چه نوع طلاقى است؟ آیا قاضى دادگاه مى‏تواند بدون رضایت زوج قبول بذل نماید و رأى به طلاق خلع دهد؟ نظریه قریب به اتفاق - (76/11/29):

الف : ماده 1145 قانون مدنى در خصوص احصاء طلاقهاى بائن، مربوط به موارد عادى طلاق است (مواردى كه شوهر همسرش را طلاق مى‏دهد). مواردى كه زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاكم درخواست طلاق مى‏نماید در مواد 1130-1129-1119-1029 قانون مدنى آمده است. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر، -ماده‏1029 ق.م:«هرگاه‏شخصى چهارسال تمام غایب‏مفقودالاثرباشدزن‏اومى‏تواند تقاضاى‏طلاق‏كند ودراینصورت با رعایت ماده‏1023 حاكم او را طلاق میدهد.» nt face="Tahoma" size="2">با توجه به تبصره 3 همان ماده واحده، دادگاه باید حقوق شرعى و قانونى زوجه (از جمله نفقه) را معین كند و طبق ماده 1109 قانون مدنى زوجه مطلقه تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. بنابراین تحصیل گواهى وجود یا عدم وجود جنین بعهده دادگاه است.

 15- با اقرار زوجین به اینكه زوجه در طهر غیر مواقعه است و حامل نیست آیا لزومى براى أخذ گواهى عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح آزمایشگاه مى‏باشد؟ نظریه اكثریت - (77/7/1):

تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70/12/21 مجلس و 71/8/28 مجمع جنبه تكلیفى دارد و اقرار زوجین این تكلیف را ساقط نمى‏نماید. نظریه اقلیت:

با اقرار زوجین و نبودن معارض، موجبى براى أخذ گواهى وجود یا عدم وجود جنین نیست.

 16- اگر در جریان رسیدگى به خواست صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى طلاق توافقى، یكى از زوجین اعلام انصراف نماید دادگاه چه تصمیمى باید اتخاذ نماید؟ نظریه اتفاق آراء - (1377/8/6):

چون درخواست طلاق متفقاً توسط زوج و زوجه تقدیم شده‏است با انصراف هر یك از آنان پرونده با صدور قرار مختومه مى‏شود.

 17- آیا تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 1376 در خصوص مهریه شامل مهریه‏هاى وصول‏ -تبصره الحاقى به ماده 1082 ق.م :«چنانچه مهریه وجه رایج باشد با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‏گردد محاسبه و پرداخت خواهدشد مگر اینكه زوجین در حین اجراى عقد به نحو دیگرى تراضى كرده باشند. آئین‏نامه اجرایى این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران با همكارى وزارت دادگسترى و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ 76/4/29 مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 76/5/8 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.»

نشده مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن این تبصره هم مى‏شود؟ نظریه اكثریت (قریب به اتفاق) - (78/9/11):

با توجه به اینكه مهریه‏هاى وصول نشده مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن این تبصره كماكان برذمه زوج باقى مى‏باشد تبصره الحاقى به ماده 1082 شامل آنها نیز مى‏شود

راى وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیات عمومى دیوانعالى كشور:«منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالى مهریه زوجه است كه معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالى) تعیین مى‏شود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقى) با ماده 4 قانون مدنى مباینتى ندارد، لذا به جهات اشعارى رأى شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم كه با این نظر مطابقت دارد به اكثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص مى‏شود.

این رأى بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب سال 1378 در موارد مشابه براى شعب دیوانعالى كشور و دادگاههاى لازم‏الاتباع مى‏باشد.» نظریه اقلیت:

همانطور كه اداره حقوقى نیز بشرح نظریه شماره 77/12/23-7/2261 اشعار داشته، و توجهاً به ماده 4 -نظریه مشورتى شماره 7/2261 مورخ 77/12/23 اداره حقوقى قوه قضائیه:« هرگاه موضوع استعلام مربوط به موارد قبل از لازم‏الاجراء شدن تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى باشد كه در این صورت چون مطابق ماده 4 قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در آن تصریح شده باشد لذا مقررات تبصره مذكور در استعلام عطف به ماسبق نمى‏شود و مورد استعلام از شمول مقررات یاد شده خارج است معهذا دادگاه در صورت لزوم مى‏تواند با استعلام از بانك مركزى اتخاذ تصمیم نماید.»

قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى شامل مهریه‏هاى مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن آن نمى‏شودCialis online
جمعه 16 آذر 1397 07:55 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of data.

cialis generic availability cialis with 2 days delivery cialis venta a domicilio viagra cialis levitra cialis great britain cialis for sale in europa tesco price cialis price cialis best comprar cialis 10 espa241a cialis prices in england
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:45 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis generic tadalafil buy 40 mg cialis what if i take where do you buy cialis cialis 20 mg cost acquistare cialis internet only now cialis 20 mg enter site 20 mg cialis cost cialis cuantos mg hay cialis 10mg prix pharmaci rezeptfrei cialis apotheke
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:39 ب.ظ

You have made your point pretty well.!
online cialis cialis cuantos mg hay where to buy cialis in ontario prix cialis once a da low dose cialis blood pressure cialis uk next day the best choice cialis woman low dose cialis blood pressure where cheapest cialis prices for cialis 50mg
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:09 ق.ظ

Amazing quite a lot of awesome data!
cialis coupon precios de cialis generico cialis daily new zealand cialis savings card cialis efficacit dose size of cialis cialis from canada no prescription cialis cheap cialis 5mg the best site cialis tablets
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:02 ب.ظ

Awesome knowledge. Kudos!
cialis 100 mg 30 tablet cialis daily dose generic we like it cialis price cialis uk cialis uk next day chinese cialis 50 mg viagra or cialis are there generic cialis cialis online where cheapest cialis
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:42 ق.ظ

Thanks a lot. Helpful stuff!
we recommend cialis info cialis tadalafil cialis rckenschmerzen only here cialis pills 5 mg cialis coupon printable recommended site cialis kanada cialis canada on line click here to buy cialis chinese cialis 50 mg cialis prices in england
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 05:39 ب.ظ

Cheers, I enjoy this.
acheter du cialis a geneve brand cialis generic prescription doctor cialis cialis 100 mg 30 tablet buy original cialis buy cialis uk no prescription cialis generisches kanada cialis canadian drugs bulk cialis we recommend cialis info
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 05:24 ق.ظ

Regards. I value it!
200 cialis coupon cialis 5 mg buy cialis side effects generic cialis in vietnam canada discount drugs cialis brand cialis generic wow cialis 20 cialis generico lilly cialis online enter site natural cialis
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:05 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
buy cialis online interactions for cialis cialis for sale south africa buying cialis overnight buy cialis generic cialis review uk cialis mit grapefruitsaft generic cialis with dapoxetine buying cialis on internet dose size of cialis
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 04:59 ق.ظ

Seriously lots of awesome facts.
il cialis quanto costa cialis 5 mg scheda tecnica cialis 50 mg soft tab free generic cialis buying brand cialis online canadian cialis cialis generico in farmacia cialis generika in deutschland kaufen cialis pas cher paris buying cialis on internet
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 05:38 ب.ظ

Good content. Many thanks!
look here cialis order on line walgreens price for cialis cialis online generic cialis 20mg tablets cialis sicuro in linea cialis en mexico precio cialis 5 mg opinioni cialis generico price cialis best cialis 5 mg funziona
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 04:36 ق.ظ

Many thanks! A lot of forum posts!

weblink price cialis cialis 5 mg schweiz cialis great britain cialis kaufen comprar cialis navarr enter site very cheap cialis cialis mit grapefruitsaft bulk cialis buy cialis online nz cialis dosage amounts
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 05:21 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis et insomni cialis professional yohimbe click now cialis from canada generic low dose cialis cialis for sale in europa low cost cialis 20mg cialis vs viagra prezzo di cialis in bulgaria cialis generique cialis pills in singapore
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 05:36 ق.ظ

Reliable data. With thanks!
enter site 20 mg cialis cost buy cialis cheap 10 mg the best site cialis tablets cialis canada on line wow cialis tadalafil 100mg generic cialis review uk how much does a cialis cost cialis professional yohimbe buying brand cialis online cialis super acti
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:15 ب.ظ

Whoa a good deal of useful data!
where to buy cialis in ontario effetti del cialis order a sample of cialis buy cialis online legal cialis daily dose generic discount cialis cialis uk next day order a sample of cialis no prescription cialis cheap 40 mg cialis what if i take
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:25 ق.ظ

Kudos, Awesome stuff!
we like it safe cheap cialis best generic drugs cialis cialis sans ordonnance cialis bula cilas cialis diario compra buy online cialis 5mg cialis professional yohimbe buy online cialis 5mg acheter cialis meilleur pri
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:24 ب.ظ

You actually expressed that perfectly.
cialis 100 mg 30 tablet cialis generic tadalafil buy compare prices cialis uk acheter du cialis a geneve enter site 20 mg cialis cost 5 mg cialis coupon printable online cialis cialis side effects generic cialis pro cialis generico online
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:51 ق.ظ

Superb stuff, Thank you!
cialis mit grapefruitsaft cialis generico en mexico tesco price cialis canadian drugs generic cialis cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a 200 cialis coupon cialis for daily use cialis taglich import cialis
levitra generic
جمعه 20 مهر 1397 01:14 ب.ظ

You actually mentioned this fantastically!
levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra buy levitra 10mg vardenafil 20mg vardenafil 20mg buy levitra generic levitra online levitra 10 mg prezzo buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 09:19 ب.ظ

You have made the point!
free cialis tadalafil 5mg cialis canada cialis without a doctor's prescription dosagem ideal cialis cialis 50 mg soft tab cialis official site cialis online generic low dose cialis cialis bula
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 02:40 ق.ظ

Amazing posts. Cheers.
online pharmacies tech school best canadian pharmacies online canada medications cheap pharmacy canadian rx northwest pharmacy canada online pharmacies india prescription drugs without prior prescription online pharmacies of canada best canadian pharmacy
http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:46 ب.ظ

Fine posts. Cheers!
cialis professional yohimbe cialis cuantos mg hay cialis wir preise cipla cialis online tadalafil 5mg callus cialis patent expiration where to buy cialis in ontario cialis tablets no prescription cialis cheap
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:35 ب.ظ

Whoa plenty of beneficial information.
cialis pills boards cialis billig 5 mg cialis coupon printable tadalafil 20mg cialis kaufen bankberweisung try it no rx cialis cialis bula tadalafil 10 mg cuanto cuesta cialis yaho achat cialis en europe
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:15 ق.ظ

Thanks! Wonderful information!
how to safely buy viagra online sildenafil buy online buy viagra cheapest price where to buy herbal viagra viagra for cheap prices buyviagra where buy viagra where can i buy generic viagra online viagra buy viagra for men
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:36 ق.ظ

With thanks! A good amount of tips!

when will generic cialis be available click now cialis from canada warnings for cialis buying brand cialis online we choice cialis uk cialis name brand cheap cuanto cuesta cialis yaho usa cialis online tadalafilo tadalafil 20mg
Buy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:15 ق.ظ

Seriously lots of helpful advice.
buy cheap viagra online next day delivery viagra rx online buy real viagra online pharmacy usa safe place to buy viagra online uk viagra to buy online i want to buy viagra viagra online viagra cheap online viagra cheap prices
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:56 ب.ظ

Seriously quite a lot of good material.
online cialis cialis kamagra levitra cialis for sale brand cialis generic safe dosage for cialis cialis generico postepay buying cialis on internet cialis per paypa we choice cialis pfizer india online prescriptions cialis
Griff
چهارشنبه 3 مرداد 1397 08:09 ب.ظ
Thanks in support of sharing such a pleasant thought, post is fastidious, thats why
i have read it entirely
JANAH Stone
شنبه 9 تیر 1397 08:44 ب.ظ
Hi, this weekend iѕ ցood designed for me,
ѕince thіs occasion i am reading tһis great informative article һere at my house.
Adolphus
سه شنبه 29 خرداد 1397 06:58 ب.ظ
І'm amazed, I have to admit. Seldom ⅾo Ӏ encounter
a blog that'ѕ equally educqtive and engaging, and ⅼеt me tеll yօu, you hаve hit the nail on the head.

Tһe issue is ѕomething t᧐o few people aгe speaking intelligently
аbout.I am very haρpy I fouund thіs during my search fⲟr ѕomething concerning thiѕ.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها