تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - سوالات متداول در خصوص روابط مؤجر و مستأجر

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

سوالات متداول در خصوص روابط مؤجر و مستأجر

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد روابط موجر و مستاجر ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

دیدگاه های قضات  در رابطه با مسائل مربوط به روابط موجر و مستاجر

1- رویه قضات در اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامى ( تعزیرات ) مصوب 1375 نسبت به مستأجر كه باانقضاء مدت اجاره ملك را تخلیه ننماید

- رویه قضات در اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامى ( تعزیرات ) مصوب 1375 نسبت به مستأجر كه باانقضاء مدت اجاره ملك را تخلیه ننماید.

- ماده 674 ق.م.ا: « هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هائى از قبیل سفته و چك و قبض و نظائر آن بعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا براى وكالت یا هركار با اجرت یا بى‏اجرت به كسى داده شده و بنابراین بوده كه اشیاء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینى برسد و شخصى كه آن اشیاء نزد او بوده آنها را بضرر مالكین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» نظریه اكثریت - (75/5/17):

رابطه موجر و مستأجر رابطه‏اى حقوقى است و مقررات خاص حقوقى بر آن حاكم است . عدم تخلیه ملك مورد اجاره (مسكونى یا تجارى ) مشمول عمومیت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیست؛ زیرا: اولا" - تحمیل مجازات به مستأجر و متهم نمودن او به خیانت در امانت در تاریخ قانونگذارى و قضائى ایران سابقه نداشته است . با وصف اینكه ماده 241 قانون مجازات عمومى ( مصوب 1304 با اصلاحات بعدى ) كه تا قبل از مصوبات اخیر اجراء میشد در مبحث خیانت در امانت به «اموال » و « اجاره » اشاره داشته و اموال هم اعم از منقول وغیرمنقول میباشد ، هیچگاه مستأجر به سبب عدم تخلیه ملك باتهام خیانت در امانت تعقیب و مجازات نشده است.

ماده 119 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز صرفنظر از نوع مجازات ، فى‏الواقع همان ماده 241 قانون سابق بوده با این تفاوت كه كلمه «امتعه » ظاهرا" به اشتباه «ابنیه » شده است . با وصف اینكه كلمه «اموال » مندرج در این ماده هم عام بوده و منقول و غیر منقول را در بر میگرفت ، رویه قضائى آن را شامل غیر منقول ندانسته و قائل به مجازات مستأجر نبوده است .

ثانیا" - سیر قانونگذارى تاكنون بعلت مشكلات ناشى از كمبود مسكن در جهت مراعات مستأجر بوده و مقرراتى در این خصوص نظیر مقررات مربوط به عسرو حرج مستأجر و عدم تخلیه واحدهاى آموزشى و غیر آن وضع شده است . در این خصوص بنظر نمیرسد مشكلات مذكور مرتفع شده باشد یا سیاست قانونگذارى تغییریافته باشد .

ثالثا" - با توجه به اصل تفسیر محدود و مضیق مقررات جزائى و عدم جواز «تفسیر بضرر متهم » در مواردى كه تردید وجود دارد ، اموال غیرمنقول مندرج در ماده 674 قانون اخیرالتصویب شامل مستأجرین اماكنى كه براى سكونت یا كسب و پیشه اجاره داده شده یا بشود نمیگردد. نظریه اقلیت :

صرفنظر از اینكه مقررات قانونى و رویه قضائى تاكنون چگونه بوده است ، فرض این است كه قانونگذار اشراف به موضوع داشته و مقررات جدیدى جعل نموده است .

باتصریح به «اموال غیر منقول » و «اجاره » در ماده 674 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) ، چنانچه مستأجر پس از پایان مدت اجاره مورد اجاره را علیرغم تقاضاى مالك تخلیه ننماید ، قابل مجازات است و مقررات حقوقى مربوط به موضوع مانع اعمال این مجازات نیست

 

2- ملكى كه داراى سندرسمى است با بیعنامه عادى به دیگرى فروخته‏شده و خریدار آنرا به اجاره مى‏دهد و در پایان مدت اجاره تقاضاى تخلیه آنرا مینماید. آیا مستأجر مى‏تواند باتوجه به مواد22 - 47- 48 قانون ثبت به عدم مالكیت موجر و سمت او ایراد نماید؟ رویه قضات در رسیدگى به این قبیل دعاوى چیست؟ نظریه اتفاق آراء - (76/9/26)

با توجه به ماده 362 قانون مدنى بمجرد وقوع بیع مشترى مالك بیع و بایع مالك ثمن مى‏شود و طبق ماده 339 همان قانون پس‏از توافق بایع و مشترى در بیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مى‏شود. مطابق ماده 473 قانون مذكور نیز لازم نیست كه موجر مالك عین مستأجره باشد ولى باید مالك منافع آن باشد. در قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهاى 1356 و 1362 هم از كلمه «موجر» استفاده شده نه «مالك»، لذا كسى كه ملكى را از دیگرى اجاره مى‏نماید و تصرفات او متلقى از اجاره دهنده است نمى‏تواند ایراد عدم مالكیت اجاره دهنده را بنماید و به ایراد مذكور توجه نخواهد شد.

3- عملكرد قضات در صدور دستور تملیك سرقفلى بدون اجازه مالك عین، چگونه است ؟ نظریه اكثریت - (76/12/27) :

سرقفلى بعنوان یك حق مالى قابل توقیف است و چنانچه مستأجر (مدیون) به موجب قرارداد اجاره، اجازه انتقال به غیره را داشته باشد قابل تملیك مى‏باشد و اگر اجازه انتقال به غیر نداشته باشد با توجه به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 چنانچه مالك راضى به پرداخت حق كسب و پیشه در ازاء تخلیه ملك نباشد دادگاه مى‏تواند دستور تملیك صادر كند. نظریه اقلیت :

توقیف سرقفلى به عنوان یك حق مالى در ازاء بدهى دارنده این حق حایز است اما چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و مالك راضى به انتقال مورد اجاره به غیر نباشد صدور دستور تملیك و انتقال مورد اجاره به غیر جایز نیست و ماده 62 آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراء... (اصلاحى سال 1376) نیز بر این امر تأكید دارد.

- ماده 62 آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجراء:« بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلى یا منافع جایز است لكن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع، مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتى و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمى اعلام مى‏گردد.»

4- با توجه به ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه مقرر داشته آئیننامه اجرائى آن ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مفاد این قانون قبل از تصویب آئیننامه اجرائى قابل اجراء مى‏باشد یا نه؟ نظریه اتفاق آراء - (77/3/6):

اجراى این قانون موكول به تصویب آئیننامه نیست لذا قبل از تصویب آئیننامه هم قانون قابلیت اجراء دارد خصوصاً آنكه آئیننامه نمى‏تواند خلاف قانون باشد.

5- با توجه به مواد 1 و 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، این قانون از تاریخ تصویب قابلیت اجراء دارد یا با انقضاء پانزده روز پس از انتشار (تاریخ لازم‏الاجراء شدن)؟ نظریه اتفاق آراء - (77/3/6):

با توجه به ماده 2 قانون مدنى كه مقرر داشته «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‏الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصى براى موقع اجراء مقرر شده باشد»، و با توجه به ماده یك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه تصریح به «تاریخ لازم‏الاجراء شدن» این قانون دارد، قانون مذكور با انقضاء پانزده روز پس از انتشار قابلیت اجراء دارد.

6- آیا درخواست تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 باید به دادگاه ارجاع شود و دستور تخلیه را دادگاه صادر نماید یا بنحوى كه براى خانه‏هاى سازمانى مقرر است، رئیس حوزه قضائى دستور تخلیه را صادر مى‏كند؟ نظریه اتفاق آراء - (77/3/6):

با توجه به اینكه در ماده 3 قانون مذكور تصریح به «دستور مقام قضائى» شده نه دادگاه، و دستور تخلیه هم بدون نیاز به رسیدگى بنحوى كه براى دعاوى مقرر است، صادر مى‏شود، ارجاع موضوع به دادگاه الزامى نیست و رئیس حوزه قضائى یا معاون او یا قاضى مرجوع‏الیه نیز مى‏توانند بعنوان مقام قضائى دستور تخلیه را صادر نمایند.

7- با توجه به اینكه ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 اخذ سرقفلى را تجویز نموده است آیا در انقضاء مدت اجاره و تخلیه، باید معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود یا با توجه به تبصره 2 همین ماده قیمت عادله روز باید پرداخت گردد؟ نظریه اكثریت قریب باتفاق - (77/4/10):

عبارت صدر ماده 6 این قانون «هرگاه مالك، ملك تجارى خود را به اجاره واگذار نماید مى‏تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دریافت نماید» با تبصره 2 همین ماده كه مقرر داشته «در صورتیكه موجر به طریق صحیح‏

شرعى سرقفلى رابه مستأجر منتقل نماید. هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قیمت عادله روز را دارد» تعارضى ندارد. بعبارت دیگر گرفتن وجهى بعنوان سرقفلى از مستأجر، فى‏الواقع یكى از طرق انتقال شرعى سرقفلى (موضوع تبصره‏2) مى‏باشد و طرق شرعى دیگر ممكن است بصورت صلح، هبه، و غیر آن باشد لذا در موردى كه مالك مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر گرفته‏باشد (صدر ماده 6) هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قیمت عادله روز را دارد. نظریه اقلیت:

تبصره 2 ماده 6 این قانون در خصوص پرداخت سرقفلى بنرخ عادله روز شامل موارد خاصى است كه سرقفلى بطرق صحیح شرعى به مستأجر منتقل شده‏باشد. موضوع صدر ماده 6 راجع به اینكه ضمن اجاره مبلغى تحت عنوان سرقفلى از مستأجر گرفته‏شود منصرف از تبصره 2 مى‏باشد. در این فرض گرفتن مبلغى ضمن اجاره تحت عنوان سرقفلى بمنزله آنستكه قسمتى از اجاره بهاء نقداً وصول شده و بقیه آن در طول مدت اجاره لذا مواردى كه منطبق با صدر ماده 6 باشد (بدون اینكه سرقفلى بطریق صحیح شرعى منتقل شده‏باشد) در پایان مدت اجاره مستأجر حق مطالبه همان وجه یا قیمت عادله روز سرقفلى را ندارد.

8- با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در مورد پرداخت قیمت عادله روز سرقفلى كه مستلزم رسیدگى است آیا تخلیه موكول بپرداخت این حق است؟ نظریه اكثریت (قریب به اتفاق) - (77/4/10):

در فرض سؤال چون حق سرقفلى به مستأجر منتقل شده‏است و مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قیمت عادله روز از موجر را دارد و وجود مستأجر و نوع كسب و وضعیت مورد اجاره در تعیین قیمت عادله روز مؤثر مى‏باشد كه با تخلیه آن و طبعاً تغییر در اجاره ممكن است نتوان قیمت واقعى و عادله روز را معین نمود و از این حیث مضربه حقوق مستأجر مى‏باشد، و از لحاظ عدالت اجتماعى هم مستأجر باید بتواند با دریافت حق سرقفلى، محل دیگرى را تهیه نماید، نتیجتاً تخلیه منوط به پرداخت مى‏باشد. نظریه اقلیت:

مطابق مندرجات این قانون و قانون مدنى در باب اجاره، مورد اجاره براى مدت معین در اختیار مستأجر قرار میگیرد و در پایان مدت، ادامه تصرفات مستأجر جواز قانونى و شرعى ندارد. ماده 3 همین قانون هم تأكید دارد كه ظرف یكهفته تخلیه صورت خواهدگرفت. طبق ماده 4 این قانون چنانچه موجر مبلغى بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‏الحسنه... گرفته‏باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موكول به استرداد این وجه است. در این فرض (ودیعه یا قرض‏الحسنه) موضوع و مبلغ معیّن است و اصولاً نیازى به رسیدگى نیست بهمین مناسبت قانونگذار تخلیه را موكول به استرداد آن وجه نموده‏است حال آنكه مطالبه سرقفلى به قیمت عادله روز ممكن است صرفاً یك ادعا باشد كه به اثبات نرسد بعلاوه مبلغ آن نیز ابتدائاً مشخص نیست و قانونگذار هم در این فرض تخلیه را موكول بپرداخت قیمت عادله روز ننموده است بلكه به مستأجر حق مطالبه آنرا داده و مستأجر مى‏تواند وضعیت مورد اجاره را هنگام تخلیه تأمین دلیل كند تا از این حیث نیز ضررى متوجه او نباشد لذا در فرض سؤال تخلیه موكول به پرداخت سرقفلى (به قیمت عادله روز) نیست و ماده 5 همین قانون هم مؤید این معناست.

9- چنانچه مستأجر راجع به تخلیه مورد اجاره ادعاى عسروحرج نماید با توجه به قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 این ادعا قابل استماع است یا نه؟ نظریه اكثریت - (77/4/10):

در قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 مقرراتى براى عسروحرج وضع نشده است و طبق ماده 13 این قانون هم كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغى است لذا ادعاى عسروحرج قابل استماع نیست.

نظریه اقلیت:

با توجه به ماده یك این قانون كه به مقررات قانون مدنى نیز اشاره دارد، و نظر باینكه عسروحرج یك قاعده شرعى است، ادعاى عسروحرج قابل استماع و رسیدگى مى‏باشد.

10- اگر مستأجر مدعى جعل قرارداد اجاره باشد آیا مشمول مقررات ماده 5 همین قانون است یا از شمول آن خارج است؟ نظریه اتفاق آراء - (77/4/10):

ماده 5 قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 مربوط به حقوق مستأجر است و ارتباطى به موضوع جعل ندارد النهایه چنانچه مستأجر مدعى جعل قرارداد اجاره باشد و این ادعا در موضوع تخلیه مؤثر تشخیص داده‏شود، تخلیه منوط به رسیدگى به موضوع جعل است ولى چنانچه ادعاى جعل تأثیرى در موضوع تخلیه نداشته‏باشد، تخلیه صورت خواهدگرفت.

11- با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آیا مقررات سابق مربوط به حق كسب و پیشه كه در ماده واحده مصوب 25 دیماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصریح شده، به قوت خود باقى است یا خیر؟ نظریه اتفاق آراء - (77/4/10):

قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376 تعارضى با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. خصوصاً آنكه در همین مصوبه اشاره به اجراى ماده واحده مصوب 65/8/15 نیز شده است. قراردادهایى كه از تاریخ لازم‏ - ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستاجر:«در مورد حق كسب یا پیشه یا تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب دوم مردادماه یكهزار وسیصدو پنجاه وشش عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب پانزدهم آبانماه یكهزاروسیصدوپنج به قوت خود باقى است.»

الاجرا شدن قانون اخیر و مطابق با این قانون تنظیم شده است مشمول مقررات همین قانون است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تسرى به آن ندارد. سایر قردادهاى اجاره تابع مقررات خاص خود مى‏باشد.

12- در محلهائى كه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اجراء نمى‏شود اگر مستأجر محل كسب سر قفلى پرداخت كرده باشد در زمان تخلیه همان مبلغ پرداختى قابل وصول است یا قیمت عادله روز؟ نظریه اكثریت - (78/6/3):

هر چند مورد سؤال از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خارج است و تابع مقررات عام قانون مدنى است، با توجه به اینكه سر قفلى بعنوان «حق» مورد معامله قرار گرفته و موجر با دریافت مبلغى این حق را به مستأجر واگذار كرده است و بناى طرفین هم عرفاً در انجام چنین معاملاتى گرفتن قیمت عادله روز تخلیه است كه ممكن است كاهش یا افزایش یافته باشد، هنگام تخلیه باید قیمت عادله روز پرداخت شود خصوصاً آنكه این موضوع از حیث مقررات شرعى نیز پذیرفته شده و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته بر آن صحّه مى‏گذارد.

-تبصره 2 ماده 6 ق. ر.م.م : «در صورتى كه موجر به طریق صحیح شرعى سر قفلى را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سر قفلى به قیمت عادله روز را دارد. » نظریه اقلیت:

چون موضوع سؤال از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خارج است و تابع مقررات قانون مدنى درباب اجاره است فقط همان مبلغ پرداختى قابل استرداد است و قیمت عادله روز قانوناً موردى ندارد خصوصاً آنكه وقتى مبلغى بعنوان سرقفلى پرداخت مى‏گردد اجاره بهاء كمترى داده مى‏شود و چون مستأجر از این امتیاز برخوردار شده (اجاره بهاء كمترى داده) موجبى براى پرداخت قیمت عادله روز نیست.

-اكثریت قضات دادگاههاى تجدیدنظر استان تهران نیز در جلسه مورخه 78/5/27 معتقد بوده‏اند كه نمى‏توان قیمت عادله روز را مطالبه نمود

  
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها